Vanja Glišin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Edukons, Novi Sad

PERIODIKA

EKSTREMIZAM I NOVA REALNOST: SVET U DOBA KORONAVIRUSA

Prikaz knjige: Đorić, Marija. 2021. Ekstremizam i nova realnost: Svet u doba koronavirusa. Beograd: Institut za političke studije, 200 str.

PERIODIKA

GEOPOLITIČKI IDENTITET REPUBLIKE SRBIJE I STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI

U radu ćemo nastojati da definišemo geopolitički položaj Srbije i srpskog naroda na Jugoistoku Evrope, njegova osnovna obeležja i složenost. Takođe, nastojaćemo da što preciznije odredimo geopolitički identitet Srba, kao važno nacionalno i geopolitičko obeležje koje na objektivan način utiče na sveukupnu percepciju njenog geopolitičkog određenja i spoljnopolitičkog ponašanja u trusnom balkanskom pojasu. Osobito ćemo se potruditi da na osnovu geopolitičkog identiteta i geopolitičkog položaja Srbije i Srba ostvarimo razložnu i argumentovanu kritiku aktuelnog teksta Strategije nacionalne bezbednosti Srbije, veoma važnog strategijskog dokumenta koji utiče na opštu percepciju problema nacionalne sigurnosti i konkretna rešenja kroz pitanja njene bezbednosti.

PERIODIKA

AMERIČKA MILITARIZACIJA EVROPE NA POČETKU 21. VEKA KAO MALIGNA EKSPLIKACIJA KONTINUITETA ANGLOSAKSONSKIH GEOPOLITIČKIH DOKTRINA

U radu ćemo nastojati da prikažemo kontinuitet anglosaksonskih geopolitičkih doktrina i strategije američkog osvajanja i militarizacije istočne i jugoistočne Evrope u vremenskom kontinuitetu od početka Hladnog rata do danas. Da bismo razumeli i adekvatno odgovorili na temu i predmet istraživanja, uvodni deo rada posvetićemo ključnim anglosaksonskim geopolitičkim doktrinama koje su temelj američke strategije, unutrašnjepolitičkog ustrojstva i spoljnopolitičkog nastupanja. Potom ćemo analizirati hladnoratovsku podelu sveta kako bismo locirali primenu geopolitičkih doktrina u američkom strategijskom nastupanju na evroazijskom kontinentu i razloge za progresivnu militarizaciju sveta. Na kraju ćemo analizirati savremene tokove u međunarodnim odnosima kako bismo ukazali na kontinuiranu primenu i inoviranje anglosaksonskih geopolitičkih doktrina s posebnim osvrtom na efekte američkog delovanja prema Srbiji i srpskom narodu.

PERIODIKA

SVETOSAVLJE KAO VEZIVNA NIT POSTOJANJA I ISTORIJSKOG TRAJANJA

Prikaz knjige: Ljubiša Despotović. 2019. Geopolitika Svetosavlja: srpsko nacionalno pitanje u istorijskom rasponu od krštene do prirodne Srbije. Sremski Karlovci: IP Kairos, 431 str.

ç