Vangel Milkovski

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Načelnik Katedre strategije u Školi nacionalne odbrane Univerziteta odbrane

PERIODIKA

INTERAKCIJA STRATEGIJE PRISILE I ODVRAĆANJA – POUKE IZ AGRESIJE NA SAVEZNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU 1999. GODINE

Predmet rada je preispitivanje relevantnostii savremenog značaja klasičnog pristupa upotrebe strategija prisile i odvraćanja i njihove interakcije. U radu se predmet istraživanja razmatra kroz pregled literature i teorijskih stavova klasičnih mislilaca,a relevantnost i savremeni značaj njihovih stavova kroz analizu interakcije strategije prisile NATO i strategije odvraćanja SRJ pre i tokom agresije 1999. godine. Istraživačko pitanje rada je da li klasični pristupi upotrebe strategije prisile i odvraćanja zadržavaju svoju relevantnost i danas. Autori zaključuju da je najveći deo načela o primeni strategije prisile i odvraćanja relevantan i za današnju strategijsku praksu i nacionalnu bezbednost. Istaknuta je relevantnost načela eskalacije primene sile za uspeh strategije prisile, ali i manja relevatnost načela da su vojni ciljevi glavna meta u ovoj strategiji, već da su to civilni ciljevi i kritična infrastruktura protivnika. Imajući u vidu da su protivnički lideri centralna meta prema kojima je usmerena strategija prisile, tj. dekapitacija, jedan od zaključaka rada je da odvraćanje mora biti shvaćeno prvenstveno kao napor da se oblikuje razmišljanje potencijalnog agresora.

PERIODIKA

ORGANIZACIONA KULTURA U VOJSCI SRBIJE

Organizaciona kultura ima veliki uticaj na efikasnost organizacije i njene vrednosti pokreću ili sprečavaju inovacije. Inovacije u vojnoj delatnosti su ključne za razvoj i održavanje vojne moći a vojna moć presudna za očuvanje nacionalne bezbednosti. Inovacije u vojnoj delatnosti su neophodne jer države postoje u dinamičnom, neizvesnom i konkurentnom strateškom okruženju u kojem stagnacija i nedovoljne vojne sposobnosti mogu rezultirati smanjenjem mogućnosti očuvanja, dostizanja i odbrane nacionalnih interesa. Ovaj rad predstavlja pokušaj pokretanja šire rasprave o značaju istraživanja organizacione kulture i primeni saznanja u funkcionisanju VS radi povećanja njene efikasnosti i delotvornosti. Osnovno pitanje ovoga rada je kakve promene organizacione kulture treba sprovesti kako bi se prekinuli negativni trendovi loše sprovedene reforme VS i povećala efikasnost u razvoju operativnih sposobnosti i upotrebi snaga VS u operacijama. Kako bi odgovorili na osnovno pitanje rada potrebno je razmotriti sledeće tri tvrdnje: u VS ne postoji jasna slika o stanju i vrednostima organizacione kulture. Organizaciona kultura je jedan od mnogih koncepata u oblasti strateških studija koje nisu dovoljno teoretski obrađene i usvojene od strane akademske i profesionalne zajednice u VS; inovativna, dinamična i adaptivna organizaciona kultura je poželjna jer može da podrži razvoj operativnih sposobnosti i upotrebu snaga VS u dinamičnom, neizvesnom i brzo promenljivom strategijskom i operativnom okruženju. Istorija je prepuna primera kada vojne snage nisu logično postupale u sopstvenom interesu, bilo donošenjem loših odluka ili neuspehom u predviđanju i prilagođavanju zahtevima okruženja i strateško liderstvo treba da definiše model promene organizacione kulture u VS kako bi se stvorili potrebni uslovi za razvoj operativnih sposobnosti i efikasnu upotrebu snaga. Sistem vrednosti i verovanja koji konstituiše organizacionu kulturu, može u velikoj meri da olakša, ali i da potpuno blokira proces promena u zavisnosti od orijentacije vrednosti kulture, kao i sposobnosti lidera da tim vrednostima upravljaju. U radu je dat opis organizacione kulture sa težištem na analizi organizacione kultrure u vojnim smagama, a zatim izvršena procena organizacione kulture u VS radi identifikovanja redlog odgovarajućeg modela promena koji može olakšati razvoj potrebne organizacione kulture VS.

ç