Изабери језик:

Угље­ша Јан­ко­вић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Фа­кул­тет по­ли­тич­ких на­у­ка, Уни­вер­зи­тет Цр­не Го­ре

периодика

СОЦИОЛОШКО-ПОЛИТИКОЛОШКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ПОЈМА СИРОМАШТВА

Често се сиромаштво идентификује као релативно трајна друштвена појава и карактеристика свих епоха у развоју људског друштва. Промјенљивост сиромаштва огледала се у његовим различитим карактеристикама у зависности од конкретног временског контекста и пређених ступњева развоја друштва. Усљед таквог приступа овом мултидимензионалном социјалном феномену и данас присутне полемике о: дефинисању сиромаштва, начинима мјерења, различитим теоријским перспективама, и присутном дилемом која је попримила и филозофску етикету, ко је одговоран за сиромаштво, појединац или друштво? У овом раду пружамо селекцију теоријских приступа сиромаштву савремених аутора социолошке и политиколошке профилације. Циљ рада јесте извођење јасних класификационих критеријума за разврставање приступа сиромаштву на основу постојећих теоријских перспектива о феномену сиромаштва. Такође, у раду је постављено низ социјалних, политичких, економских па и моралних аргумената усљед којих се намеће неопходност ревидирања и категорисања постојећих и креирање нових теоријских полазишта о сиромаштву.