Tijana Šurlan

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

PERIODIKA

Perception of Discrimination in Serbia: Normative Framework and Practice

The paper, firstly, points to the existing normative anti-discrimination framework of the Republic of Serbia, or whether and to what extent the existing Serbian legal solutions comply with international standards. The authors then present a comparative analysis of the results of their research into the attitudes of Serbian police to discrimination with those of similar research conducted among citizens and other public administration representatives in Serbia up to this point. Thus, the authors offer a complete picture of how Serbian citizens and public administration representatives, including the police, perceive discrimination in Serbia. In the third part of the paper, the authors attempt to point to the most important indicators and results of institutional response to the forms of discrimination manifested in the Serbian society, particularly through the activity of the Commissioner for the Protection of Equality, and through the analysis of case law and jurisprudence of the Constitutional Court of Serbia.

PERIODIKA

(NE)PRAVNA PRIRODA BRISELSKOG SPORAZUMA

Rad je posvećen analizi pravne prirode Briselskog sporazuma. Osnovni cilj rada je da se posredstvom opredeljenja pravne prirode ovog akta predvide i posledice koje on može proizvesti u pravnom poretku Srbije. Analizi se pristupilo na dva koloseka – međunarodnopravnom i ustavnopravnom. U javnosti i dosadašnjem kategorizovanju Briselskog sporazuma nije postignuto jedinstvo u pogledu njegove pravne prirode u domenu međunarodnog javnog prava, odnosno u kategorijama međunarodno javnopravnih instituta. Stoga je u ovom radu, u njegovom prvom delu, razmatrano da li je Briselski sporazum međunarodni ugovor ili je pak pravni akt nastao kao produkt posredovanja kao mirnog sredstva razrešenja spornog pitanja. Zaključak do koga se došlo je da Briselski sporazum ne ispunjava elemente za status međunarodnog ugovora, ali da svakako jeste pravni, a ne politički akt. Budući da je postavljeno pitanje ustavnosti ovog pravnog akta, nastala je dilema na koji način bi Ustavni sud Srbije trebalo da postupi. Imajući u vidu da Ustavni sud Srbije još uvek nema jasno izgrađenu doktrinarnu osnovu pri odlučivanju, dat je kratak teorijski i komparativni osvrt na dva dijametralno suprotna pristupa pri tumačenju ustava: doktrina originalizma i doktrina ustava kao „razvijajućeg stabla“. Analiza komparativne jurisprudencije navodi na zaključak da postoji sve veći trend približavanja ove dve doktrine u praksi, ali da (ustavno)sudska kontrola ustavnosti nikada ne podrazumeva donošenje odluka koje direktno protivreče jasnoj i izričitoj ustavnoj normi. Dakle, zbog očigledne neustavnosti Briselskog sporazuma, bez obzira na kojoj doktrinarnoj osnovi će zasnovati svoju odluku, Ustavni sud nema drugi izbor nego da donese odluku o njegovoj neustavnosti.

PERIODIKA

VANREDNE SITUACIJE U MEĐUNARODNOM PRAVU – NOVA OBLAST MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA

Autori u radu analiziraju i obrazlažu stav koji se odnosi na formiranje nove oblasti međunarodnog javnog prava-prava vanrednih situacija. Posebno se istražuju i definišu etape razvoja i stvaranja međunarodne saradnje u oblasti prirodnih nepogoda i udesa koji stvaraju vanredne situacije koje mogu biti i katastrofalnih razmera. Pri tome se pravi razlika između međunarodne i regionalne saradnje. Autori obrazlažu gledište da se prirodne nepogode i tehnogeni udesi kao vanredne situacije, trebaju u ovoj oblasti međunarodnog prava posmatrati kao jedinstveni objekat, i da su odvojeni od vanrednih situacija socijalnog porekla – rata. Takođe, u radu se prezentira klasifikacija izvora – dokumenata, principa i pravne regulative razmatrane oblasti – međunarodnog prava vanrednih situacija.

ç