Izaberi jezik:

Tatjana Tanasković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beogradska politehnika, Beograd.

PERIODIKA

ISTRAŽIVANJE ORGANIZACIONIH NAUKA U PERIODU POSTMODERNE

Nastajanje postindustrijskog društva postavlja brojna i značajna pitanja istraživačima organizacionih nauka. Postojeće teorije organizacija (koje se odnose na organizaciju preduzeća, odnosno poslovnih sistema) karakteriše fragmentarnost i apsolutni relativizam. Ovakav pristup ima rezultat u neprekidnom izmeštanju težišta između organizacije procesa i institucija i sa druge strane, interakcije čoveka i organizacija. Zato odgovarajući putokaz teško može biti za ostale organizacione nauke. Postavka ovog pitanja i traganje za odgovorom ima oslonac u filozofiji nauka. Prihvatanjem činjenica u okviru životnih situacija (dualizma determini­zma i fenomenologije) je osnov filozofije fakticiteta u Nauci o organizaciji poslovanja. Problemi organizacije prisutni su u svim područjima ljudskog delovanja. Ova činjenica određuje pitanje razgraničenja organizacionih sa drugim naukama. Određivanje strukture i apstrahovanja pojedinih organizacionih nauka, odnosno posebnih područja istraživanja organizacije u društvenim sistemima predstavlja is­korak koji omogućava intenziviranje istraživanja u narednom periodu.

 

ç