Изабери језик:

Тамара Гајинов

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Фа­кул­тет за европ­ске прав­но-по­ли­тич­ке сту­ди­је, Уни­вер­зи­тет Еду­конс, Срем­ска Ка­ме­ни­ца-Но­ви Сад

периодика

ПРИВАТНО ПРАВО У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

У раду је дат осврт на различите аспекте процеса глобализације са циљем да се сагледа њихов утицај на обликовање приватног права. Упоредноправним методом, уз синтетички приступ актуелним друштвеним питањима у Европи и свету, идентификоване су и анализиране поједине промене на развојном путу приватног права. Међу њима свакако је најзначајнији процес уједначавања права, односно зближавање англоамеричког и европског континенталног правног система. Савремени друштвени процеси условљавају експанзију аутономних правила, као облика друштвене саморегулације. Супротно овоме, услед економских и социјалних проблема, мигрантске кризе и суочавања са бројним еколошким изазовима долази до јачања државног интервенционизма у различитим сферама друштвеног живота. Увођење института уставне жалбе омогућава постепену конституционализацију приватног права и све већи продор јавног права домен приватног. Генерално, приватно право и његови институти налазе се у фази трансформације и великих искушења. Зато је његову даљу судбину тешко предвидети, услед сложених друштвених превирања на простору Европе и кризе у интегративном процесу.