Izaberi jezik:

Stefan Vukojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

KRITIKA PROPORCIONALNIH IZBORNIH SISTEMA U DUBOKO PODIJELJENIM DRUŠTVIMA

Rad se bavi teorijskom konceptualizacijom proporcionalnog izbornog sistema stranačkih lista u duboko podijeljenim društvima i kritikom upućenom na njihov račun. U obzir se uzimaju postkonfliktne ili države sklone konfliktu sa naglašenim nacionalnim, etničkim, vjerskim, rasnim ili drugim rascjepima oko kojih se formira polje politike i u kojima se primjenjuje proporcionalni izborni sistem stranačkih lista. Cilj rada je da se izlože argumenti koji idu u prilog kritici proporcionalnih izbornih sistema stranačkih lista i njihovih efekata. Sa obzirom da je izborni sistem jedan od ključnih mehanizama upravljanja konfliktima i postizanja mira i političke stabilnosti, smatra se da proporcionalni izborni sistem doprinosi političkoj stabilnosti jer omogućava predstavljenost društvenih segmenata u parlamentu. Ipak, postoje teoretičari koji sa različitih teorijsko-empirijskih stanovišta kritikuju proporcionalni izborni sistem i smatraju da on još više produbljuje socijalne rascjepe i narušava političku stabilnost.

PERIODIKA

INSTITUCIONALNI DIZAJN POSTDEJTONSKE BOSNE I HERCEGOVINE: “EKSTREMNI SLUČAJ“ U KOMPARATIVNOJ POLITICI

Rad se bavi metodološkim aspektom institucionalnog dizajna postdejtonske Bosne i Hercegovine uzetog kao studija slučaja u komparativnoj politici. Bosna i Hercegovina spada u red država uređenih prema modelu konsocijacijske demokratije pa se unutar šireg uzorka konsocijacijskih demokratija ona smatra njenim tipičnim predstavnikom. Pored toga, institucionalni dizajn Bosne i Hercegovine je u komparativnoj politici veoma relevantan zbog izrazite naglašenosti konsocijacijskih elemenata za koje se u radu tvrdi da Bosnu i Hercegovinu kvalifikuju kao primjer ekstremnog slučaja u komparativnoj politici. U radu će se institucionalni dizajn, odnosno, konsocijacijski elementi Bosne i Hercegovine uporediti sa širim uzorkom zemalja sa konsocijacijskim elementima političkog sistema. Cilj rada je da se institucionalni dizajn Bosne i Hercegovine verifikuje kao ekstremni slučaj u komparativnoj politici koji kao takav omogućava vjerodostojno testiranje postojećih i formulisanje novih hipoteza.

PERIODIKA

KORPORATIVNE KONSOCIJACIJE – USLOVI USPJEHA I SLOMA

Autor u radu kao predmet istraživanja analizira prisustvo i uticaj povoljnih uslova na održivost korporativnih konsocijacijskih sistema. Korporativne konsocijacije imaju specifično (rigidno) ustrojstvo političkih institucija i izviru iz jasno iskazanih etničkih, religijskih i lingvističkih identitetadruštvenih segmenata, za razliku od liberalnih ili liberalno/korporativnih konsocijacija. Cilj rada je da se uz pomoć komparativne metode, tj. strategije najsličnijih slučajeva, na osnovu prisustva povoljnih uslova, objasne različiti ishodi političke održivosti i stabilnosti korporativnih konsocijacija koje u istraživačkom uzorku uključuju Belgiju od 1993, Bosnu i Hercegovinu od 1995, Liban od 1989. i od 1943-1975, i Kipar od 1960-1963. Svaki od povoljnih uslova koje autor primjenjuje u radu nema isti uticaj na objašnjenje različitih ishoda u pogledu održivosti korporativnih konsocijacija iz uzorka.

PERIODIKA

BOSANSKOHERCEGOVAČKI FEDERALIZAM UNUTAR PARADIGME ISTORIJSKOG INSTITUCIONALIZMA

Autor u radu objašnjava nastanak, karakter, i razvoj bosanskohercegovačkog federalizma unutar teorijsko-epistemološke paradigme istorijskog institucionalizma. Koristeći fokalne teorijsko-metodološke elemente istorijskog institucionalizma – analiza kritičnog raskršća i putne zavisnosti – autor ima za cilj da institucionalnom argumentacijom objasni trajnost i stabilnost bosanskohercegovačkog federalizma uprkos promjenljivim strukturalnim okolnostima. Donošenje Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine koji je, između ostalog, uredio Bosnu i Hercegovinu prema federalnom principu, predstavlja kritično raskršće nakon kojeg je federalni aranžman nastavio da se reprodukuje autonomno od kontingentnih društvenih okolnosti. Nakon trasiranja federalnog institucionalnog puta, putna zavisnost je dodatno stabilizovala federalno uređenje i otežala različitim političkim akterima mogućnost njegove promjene.

PERIODIKA

IZBORNI SISTEMI U DUBOKO PODIJELJENIM DRUŠTVIMA – PRIMJER BOSNE I HERCEGOVINE

Rad se bavi temom vezanom za funkcionisanje izbornih sistema u duboko podijeljenim društvima sa primjerom postdejtonske Bosne i Hercegovine. Predmet rada obuhvata teorijsku debatu o različitim izbornim sistemima u duboko podijeljenim društvima. U radu će se izložiti argumenti konsocijacijske i centripetalističke akademske struje oko najadekvatnijeg izbornog sistema. Kao teorijsko-epistemološki okvir koristiće se pristup „novog institucionalizma“, prema kojem izborni sistemi ne služe samo kao mehanizmi brojanja glasova i utvrđivanja pobjednika izbora, već predstavljaju pravila koja utiču na ponašanja političkih aktera i građana. Cilj rada je da, oslanjajući se na teorijsku debatu, kritički procijeni centripetalističku kritiku konsocijacije u pogledu efekata izbornog sistema. Na primjeru izbora u Republici Srpskoj za Parlamentarnu skupštinu BiH 2014. godine, ukazaćemo da je pod uticajem izbornog sistema karakterističnog za konsocijacijske demokratije moguć dolazak umjerenijih stranaka na vlast koje doprinose političkoj stabilnosti.

ç