Izaberi jezik:

Srđan S. Vladetić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

PERIODIKA

AVGUSTOVA REFORMA BRAKA I PORODICE

Za vreme Avgustove dugogodišnje vladavine rimska država postaje najmoćnija antička imperija. Uvođenjem novog oblika državnog uređenja neminovne su bile izmene, reforme ili čak uvođenje novih organa, instituta i donošenje novih zakona. U nizu zakona koje je doneo, značajno mesto pripada tzv. „kadukarnim zakonima“ (lex Iulia de maritandis ordinibus, lex Papia Poppea) i lex Iulia de adulteriis coercendis, čiji je cilj bio zaštita porodičnog morala i braka, kao i povećanje nataliteta. U radu će biti ukazano na stanje rimskog društva koje je prethodilo ovom zakonodavstvu, sadržini ovih zakona, kao i efektima koji su njima postignuti.

PERIODIKA

AVGUSTOVA VERSKA POLITIKA

Za vreme vladavine Oktavijana Avgusta Rim je pretrpeo najveću promenu u svojoj istoriji – posle 500 godina, republiku ja zamenio principat (prikrivena monarhija). Ova promena i sveobuhvatne reforme koje su je pratile stvorile su od Rima najveću antičku imperiju. Ali, one nisu mogle biti sprovedene bez istovremenog procesa verskog preporoda. Kao što je, kroz poštovanje političke tradicije i institucija republike, postepeno uveo monarhiju, Avgust je na sličan način izvršio i versku reformu – poštujući veru pradedova i njihovih običaja, uveo je carsku veru. Koristeći istorijsko – pravni metod, u radu će biti ukazano na to kako je ovaj vladar obnovio staru rimsku religiju i u nju uveo novi element – carski kult čije će se posledice osećati vekovima kasnije.

PERIODIKA

RUDOLF CISTLER – VIVA VOX SERBIAE! SUDSKI PROCES I ODBRANA UČESNIKA SARAJEVSKOG ATENTATA

Sarajevski atentat je inspirisao autore da obrade ulogu advokata Rudolfa Cistlera u sudskom postupku koji je vođen tim povodom. Posledice Cistlerovog ponašanja su dalekosežnije, jer utiču na vrednosni doživljaj advokatske profesije, što je preduslov za delotvorno ostvarivanje prava na odbranu. U tom cilju, misaono-logička struktura rada je zasnovana na povezivanju pitanja opšteg konteksta advokatske profesije i prava na odbranu sa Sarajevskim procesom i Cistlerovom ulogom u njemu. Obradom ovih pitanja, ciljano se tangira politička pozadina i podloga sudskog postupka vođenog pre jednog veka. Saglasno tome, i metodološki pristup prilikom analize naznačenih pitanja zasnovan je na kvalitativnom kombinovanju aksioloških, normativno-pravnih i istorijskih istraživačkih postupaka. Koristeći se istaknutim rezultatima sprovedenog istraživanja predmetnog problema, opravdano je izvesti zaključak o značajnosti udela koji advokatska profesija ima u ostvarivanju prava i sloboda u državno-pravnim porecima, a naročito u njihovim kriznim trenucima.

ç