Slobodan M. Radojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Vojna akademija, Univerzitet odbrane u Beogradu

PERIODIKA

ODNOS POLITIKE I STRATEGIJE: REAFIRMACIJA STRATEGIJSKIH STUDIJA?

Rad usmerava pažnju naučne i stručne javnosti na značaj proučavanja strategije i obnavljanje strategijskih studija. Autor polazi od pretpostavke da je strategija neraskidivo povezana sa politikom i da je proučavanje, ispravno tumačenje i primena principa i načela ove nauke i veštine linija opstanka, ali i prosperiteta i nacionalnog uzdizanja država. Pritom, u radu autor strategiju posmatra kao nauku i veštinu upotrebe ostvarenih pobeda za postizanje ciljeva politike. Prikazan je teorijski okvir strategije i velike strategije, njihovi činioci i sfera (polje) primene. Velika strategija se prikazuje kao najviši tip strategije koja usklađuje i usmerava sve resurse države i tako obezbeđuje njen opstanak u međunarodnim odnosima. Predstavljena je sinergija i prožimanje strategije, velike strategije i politike u miru i ratu. Autor zaključuje da su strategija, velika strategija i politika tesno povezane, kao i da donosioci političkih odluka i komandanti moraju do detalja poznavati njihove odnose i zakonitosti. Takođe, autor ističe potrebu proučavanja strategijskih studija i ukazuje na njihovu obnovu u budućnosti. Naime, prema autorovom mišljenju u svetlu „ubrzanih“ međunarodnih odnosa sa učestalim sukobima, ratovima i intervencijama, strategijske studije imaju zadatak da rasvetle brojna pitanja upotrebe vojnih i nevojnih snaga.

ç