Slobodan M. Penezić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

MODELI DNEVNIH NOVINA U 21. VEKU KRIZA I STRATEGIJA OPSTANKA – PRIMER SRBIJE

Tekst predstavlja sublimaciju dela zaključaka do kojih je autor došao tokom pripreme doktorske disertacije. Reč je o nalazima višegodišnjeg istraživanja, teorijskog i empirijskog karaktera, koji nude konkretan uvid u stanje u svetu medija i novinarstva, posmatran kroz koordinate najfrekventnijih tema u toj oblasti. Rezultat je analize realizovane iz ugla onog dela medijske industrije (dnevne novine) koji je na posebnom udaru izazova vremena, te su u tom polju najvidljiviji i efekti, o kojima se, pak, svakodnevno ćuti, a čije posledice se iz različitih razloga mistifikuju. Predmet istraživanja je odnos uređivanja i poslovanja, a krajnji cilj formulisanja optimalnog modela rada medija danas, koji bi omogućio stabilnost pre svega tih medija čiji opstanak je najviše ugrožen. S tim u vezi, ispitivana je i dokazana generalna hipoteza, koja ukazuje na to da je formulisanje uspešnog modela za dugoročnu poslovnu stabilnost medija uslovljeno prevagom pozitivnog uticaja medijskog upravljanja nad negativnim uticajem eksternih faktora po rad medija.

ç