Slobodan Anđelković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, Univerzitet UNION – Nikola Tesla

PERIODIKA

GOVOR MRŽNjE KAO OBLIK POLITIČKOG NASILJA

Predmet analize rada je određenje govora mržnje i njegova klasifikacija kao oblika političkog nasilja, gde je posebna pažnja poklonjena definisanju pojma u odnosu na kriterijume složenosti i načina vršenja nasilja. Uzimajući u obzir opštu osobenost vezanu za korišćenje nasilja u politici, gde svaka njegova upotreba, a posebno zloupotreba, izaziva kod građana negodovanje i predstavlja nepopularnu meru manifestacije sile, govor mržnje danas ima ultimativno njegativnu konotaciju. Dodatnu stigmatizaciju duguje povezanošću sa nacističkom propagandom i antipodskim stavom u odnosu na demokratske vrednosti, kojim se širi diskriminacija, netrpeljivost, mržnja i poziva na nasilje prema pojedincu ili grupi koji se po određenim karakteristikama razlikuju od većine i vodećeg društvenog kulturološkog usmerenja. Autori iznose stavove o ključnim društvenim odnosima i karakteristikama upotrebe nasilja u politici, kao bitnim faktorima za pojavu govora mržnje.

ç