Siniša Atlagić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

IZBORNE STRATEGIJE PARTIJA I KANDIDATA ZA PARLAMENTARNE I PREDSEDNIČKE IZBORE 2022. GODINE

Autor se u radu bavi osnovnim elementima strategija političkih partija i kandidata u kampanji za parlamentarne i predsedničke izbore u Srbiji 2022. godine – tipovima kampanja, pozicioniranjem, okosnicama i sloganima. U analizi propagandnih poruka, govora i tekstova partijskih predstavnika i kandidata, kao i izbornih programskih dokumenata koristi metodu kvalitativne analize sadržaja kao opštu istraživačku metodu. Nalazi da su izborni ciljevi uglavnom realno određeni i da su u opredeljenju za strategiju kampanje partije i kandidati polazili od dugoročnih strategija političko-propagandnog delovanja. Među posebnim okosnicama u kampanji dominantne su političke i ideološke. Korišćeni slogani su u skladu sa okosnicama i najčešće predstavljaju izraz identifikacije sa državnom zajednicom.

PERIODIKA

ФОРМИРОВАНИЕ «Я» СУБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Предметом анализа выступает путь формирования субъективности в русской культуре. Цель работы — показать основные исторические и культурные особенности, этапы и результаты этого пути. Основными теоретическими и методическими подходами исследования являются: сравнительно-исторический, литературно-критический, дискурс-анализ. Результатом исследования является обоснование наличия двойственного субъекта в русской культуре: традиционно-национального и европейского. Выводы работы предполагают необходимость и направления преодоления двойственности, формирование единого субъекта русской культуры.

PERIODIKA

INSTITUCIONALNI USLOVI KONKURENCIJE POLITIČKIH IDEJA U SRBIJI: SLUČAJ REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Osnovno istraživačko pitanje na koje autori u radu nastoje da odgovore je jesu li institucionalni uslovi u srpskom društvu takvi da omogućavaju konkurenciju političkih ideja i vidljivost različitih političkih opcija u javnoj sferi. Razmatranjem pravne utemeljenosti kontroverznog (ne)činjenja Regulatornog tela za elektronske medije (REM) povodom kampanje za predsedničke izbore u Srbiji 2017. godine i njegove interpretacije sopstvene uloge autori ukazuju na postojanje uslova proizvodnje ekskluzivne slike sveta što su bili nalazi i istraživača političke i izborne komunikacije još posle održanih prvih parlamentarnih izbora nakon obnove višestranačja u Srbiji početkom poslednje decenije prošloga veka. Autori ukazuju na konkretne mere u delovanju REM-a kojima bi se doprinelo kvalitetu izborne i političke komunikacije.

PERIODIKA

POLITIČKA PROPAGANDA: RAZLIČITA SHVATANJA POJMA I FUNKCIJE

Cilj ovog rada jeste da se odbacivanje opšteg pojma “politička propaganda” u savremenoj zapadnoj literaturi i njegovo razlikovanje u odnosu na pojmove „politička persuazija“, „informativna politi­ka“, „oglašavanje“, „politički marketing“, „javna diplomatija“ i dr. razmotre sa teorijskog stanovišta, odnosno da se dâ naučno objašnjenje ustanovljenih razlika o prirodi, odnosno sadržaju i obimu ovih pojmova. Autor rada nastoji da utvrdi da li je teorijski utemeljeno razgraničenje pojma “politič­ka propaganda” od drugih pojmova kojima se zamenjuje, kojima se apsolutizuju razlike između ovih pojmova i oni uspostavljaju kao posebni entiteti, a što onda rezultira i odbacivanjem pojma “politička pro­paganda”.

 

PERIODIKA

RUSIJA U OGLEDALU ŠTAMPE U SRBIJI

U radu, zasnovanom na rezultatima kvantitativne analize sadržaja, autori nastoje da pokažu kako je na opštem planu Rusija predstavljena posredstvom dnevne štampe u Srbiji u periodu 2010-2012. ukazujući i na ulogu ovog značajnog sredstva političkog komuniciranja u formiranju i(li) promenama imidža Rusije u srpskoj javnosti.

 

PERIODIKA

How We Introduce Serbia to the World: The Role of Serbian Diaspora in Promoting Serbia Abroad

In the text the author starts from the concept of image in general and then the activity of creating a positive image of the country abroad by analyzing the activity of public diplomacy associated with propaganda towards foreign countries. Considering that the contribution of this activity can also be provided by Diaspora, the author examines the role of the Serbian Diaspora in promoting Serbia abroad. Weak correlation and underdeveloped communications of Serbian associations abroad, their under-representation in the institutions of the system in the country of residence, and the lack of coordinated management policies and promotional activities by the government in the homeland, are recognized by the author as the main obstacles in the way of making the Diaspora an important subject of Serbian promotion abroad.

PERIODIKA

International Positioning of Serbia in the Era of Pax Americana

In this paper, the author deals with the concept and practice of nation branding, which he perceives as one of the media used to preserve the economic and political predominance by world's leading power. In the first part of the paper, the focus is on the concepts of identity, image and propaganda, commonly associated with branding. Further on, the author suggests a value frame in which the actors of liberal capitalism utilise nation branding in order to pursue their interests and demonstrates the evolution of values in Serbia at the turn of the century, as a precondition of nation branding.

PERIODIKA

TEME KAO FAKTOR IZBORNE MOTIVACIJE U SRBIJI 1990 – 2014.: PRETPOSTAVKA RACIONALNOG IZBORA U SLUŽBI PROMOCIJE LIDERÂ

Autor u radu identifikuje osnovni problemski okvir u kome su pokretana pitanja i nuđena rešenja u parlamentarnim izbornim kampanjama tokom proteklih četvrt veka obnovljenog višestranačja u Srbiji i ukazuje na društvene uslove u kojima su ove teme dolazile do izražaja. Dalje, polazeći od saznanja da teme kampanje nisu samo faktor koja se tiče racionalnog birača, odnosno determinanta koja je bitna samo u programskim kampanjama, autor nastoji da ustanovi na koji način su teme u izbornim kampanjama u Srbiji izmicale racionalnoj kontroli i postajale deo emotivanog stava birača.

PERIODIKA

INFORMATIVNI SADRŽAJI NA RADIO BEOGRADU – O POLITICI MEDIJA U MEDIJALIZOVANOJ POLITICI

U radu, koji je nastao kao rezultat šireg istraživanja o funkcionisanju republičkog i pokrajinskog javnog medijskog servisa u Srbiji tokom prvih šest meseci 2016. godine, autori ispituju na koji način Radio Beograd ostvaruje ovu ulogu. Analitički pristup primenjen u istraživanju oslanja se na teorijsku tradiciju kulturoloških studija. Korišćena je metoda kvantitativno-kvalitativne analize sadržaja a analizom su obuhvaćene centralna informativna emisija i najznačajnije debatne emisije u kojima se tretiraju aktuelna društvena i politička pitanja u zemlji i inostranstvu. Nalazi istraživanja ukazuju na to da Radio Beograd zadovoljava većinu normativnih uloga javnog servisa, ali ne i kriterijum raznovrsnosti sadržaja, to jest ulogu kanala predstavljanja različitih društvenih i političkih aktera.

ç