Izaberi jezik:

Radoš Smiljković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

KARL MARKS KAO PRETEČA TEORETIČARA GLOBALIZACIJE

U radu se argumentuje teza da je jedan od onih teoretičara koji su uočili proces globalizacije, bio upravo Karl Marks. Nasuprot njemu, mnogi savremeni mislioci su smatrali da je globalizacija nastupila s padom Berlinskog zida (npr. Gidens), ne uviđajući da je to zapravo dugotrajan istorijski proces. Taj proces Marks vezuje za kapitalističko društvo i za potrebu širenja tržišta izvan nacionalnih granica, s ciljem ostvarivanja većeg profita. To naravno deluje i na sve ostalo što bi spadalo u idejnu nadgradnju. Prema tome, globalizacija nije proces koga ozbiljni naučnici nisu mogli da predvide, već se radi o procesu koji je Marks predvideo još u XIX veku, terminološki ga označavajući kao kosmopolitizam.

PERIODIKA

MORALNO-EKONOMSKA KRIZA BURŽOASKE RESTAURACIJE U SRBIJI I ODGOVORNOST ELITE MOĆI

U radu se analizira pitanje odgovornosti društvene elite za sadašnje društveno stanje u Srbiji, posmatrano kroz prizmu tzv. tranzicije iz socijalističkog u liberalno-kapitalističko društvo. Rezultat tranzicije jeste da se u prvim decenijama XXI veka Srbija suočava sa najvećom moralno-ekonomskom krizom u svojoj novijoj istoriji. U stvaranju iluzije o kapitalističkoj budućnosti glavnu ulogu je odigrala elita moći koja se formirala delom u prethodnom sistemu, a konačno konstituisala posle pada socijalističke vlasti 2000. U tom procesu je uživala nesebičnu pomoć sa Zapada na čelu sa Amerikam. Temelj te „pomoći“ je predstavljala ekonomska blokada i teške sankcije. Završni čin priprema restauracije kapitalizma bila je otvorena agresija NATO, u najsurovijem bombardovanju čiju okosnicu je činilo bombardovanje uranijumskim sredstvima, koje je najviše primenjivano na Kosovu i Metohiji, na kome su svet­ski moćnici želeli da demonstriraju svoju „ljubav“ prema muslimanima i naprave novu albansku državu. U matici restauracije razbojničkog kapitalizma glavnu ulogu igra novoformirana elita ili elite moći. Njeni sastavni činioci su elita vlasti, eko­nomska elita, religijsko-crkvena, intelektualna i podzemna elita. Kod nas, kao i u svetu, konstituisala se i posebna medijska elita, postavši nezamenljiv faktor funkcionisanja ostalih elita i društva u celini. Ove elite su glavni faktori uspostavljanja i održavanja pljačkaških kapitalističkih odnosa u vladavini „demokratije bez naroda“ (Diverže).

PERIODIKA

SUROVI KAPITALIZAM PONOVO MEĐU SRBIMA

Prikaz knjige: Uroš Šuvaković, Tranzicija: prilog sociološkom proučavanju društvenih promena, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2014.

ç