Izaberi jezik:

Predrag D. Radojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

PERIODIKA

ANALIZA OSNOVNIH DIMENZIJA IMIDŽA SRBIJE

Danas postoje brojna mišljenja u literaturi koja smatraju da dobar imidž državi može da obezbedi bolju poziciju u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima. Polazeći od tih mišljenja, kroz sagledavanje shvatanja i definicija imidža države i njegovih različitih dimenzija, u ovom radu se analizira imidž Srbije. Analiza je zasnovana na opisivanju nacionalnog identiteta, referentne tačke nacionalnog identiteta, protumačenog imidža, aktuelnog imidža, promotivnog imidža i poželjenog imidža Srbije na osnovu sekundarnih podataka iz raspoloživih istraživanja domaće i inostranih javnosti i literature. Ovoj rad predstavlja pokušaj da se prevaziđe određivanje imidža Srbije na osnovu uverenja i da se pokaže da se imidž države, u svoj svojoj složenosti, jasnije može sagledati kroz ovakvu vrstu analize. Samo države koje uspeju da sagledaju nesaglasnosti između različitih dimenzija svog imidža, i koje postanu svesne problema u svom imidžu, mogu da naprave prvi korak u procesu njegovog unapređenja. Taj proces se u mnogim državama odvija kroz strateški zasnovanu javnu diploma­tiju, koja promovisanjem pozitivnog imidža države treba da štiti nacionalne interese.

PERIODIKA

VAŽNOST NOVIH DIMENZIJA MOĆI ZA UNAPREĐENJE IMIDŽA DRŽAVE: SLUČAJ SRBIJE

Cilj ovog rada je da označi nove dimenzije moći kao činioce od presudne važnosti za unapređenje imidža države u savremenom globalizovanom svetu, u kome mediji imaju središnju poziciju. Bez razvoja sveobuhvatne strategije, zasnovane na mekoj i mudroj moći, i primeni poznatih oruđa marketinga i menadžmenta, danas nije moguće graditi i unapređivati imidž bilo koje države. Područje novih dimenzija moći daje dobru priliku za izgradnju strategije unapređenja imidža i državama koje ne raspolažu tradicionalnim izvorima moći, među kojima je i Srbija. Izradom i primenom takve jedne strategije mogu se prevazići ograničenja i predrasude vezane za određež države u međunarodnoj javnosti, što je preduslov za njihovo uspešnije uključivanje u savremene međunarodne političke i ekonomske tokove. Zato unapređenje imidža države treba da posmatrati kao ulaganje koje će doneti bolju budućnost. Pri tome nacionalni identitet i posebnosti pojedine države imaju prvenstvenu važnost, iako se u tome ogleda jedna od protivurečnosti globalizacije.

ç