Nikola Jović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

THE IDEOLOGICAL INCONGRUENCE OF NEW POLITICAL PARTIES AND ORGANIZATIONS: CASE STUDY “MOVEMENT OF FREE CITIZENS” AND “DO NOT LET BELGRADE D(R)OWN”

The main subjects of this article are new political parties and organizations and their ideological incongruence as setbacks for root in society and institutionalization. The party system in Serbia has changed in aspects of stability and relevance of political parties. New instability was produced by tendencies of the predominance of one party (Serbian Progressive Party) and losing position of old political parties through splitting, losing of resources and capacities, intraparty instability, etc. Challenges for old political parties are coming from new political parties and organizations based on new and alternative politics. New political parties have many problems with institutionalization in the party system. Some of the problems are in the impossibility to construct distinctive ideological frames which would be recognized by citizens and voters. The problem of the ideological incongruence of new parties is identified also in the relationship between leadership and membership of parties. In this paper, we deal with “Movement of Free Citizens” (MFC) and “Don’t Let Belgrade D(r)own” (DLBD) as new political actors. The main goal of the research is to identify and explain ideological incongruence in the above-mentioned political organizations.

PERIODIKA

ANKSIOZNOST U DOBA IZBORA: IZBORNO PONAŠANJE GLASAČA U KONTEKSTU RUSKO-UKRAJINSKOG RATA

Predizborna kampanja uoči izbora 3. aprila 2022. godine odvijala se u specifičnim uslovima. Svega devet dana nakon što je 15. februara 2022. godine predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, raspisao prevremene parlamentarne izbore, Ruska federacija izvršila je invaziju na Ukrajinu. Rat koji je trajao je tokom čitave predizborne kampanje, kreirao je specifičan komunikacioni izazov za političke stranke. Osim toga, rat je uticao i na glasače, pobuđujući anksioznost usled eventualnog prelivanja negativnih posledica rata (bezbednosnih, ekonomskih, političkih, emotivnih) na Srbiju. U ovom radu upravo analiziramo uticaj ratom indukovane anksioznosti na izborno ponašanje glasača. Kvantitativni istraživački dizajn podrazumevao je analizu istraživanja javnog mnjenja sprovedenog neposredno nakon održanih izbora. Upitnik postizborne sondaže bio je fokusiran na proveru dve hipoteze o uticaj anksioznosti na izborno ponašanje: (1) preusmeravanje pažnje glasača sa unutarpolitičkih na spoljnopolitičke teme; (2) promenu preferencija glasača kada je u pitanju donošenje odluke za koga će glasati na izborima.

PERIODIKA

RACIONALNOST, EMOCIJE I AFEKTIVNA REVOLUCIJA: ZAŠTO SU EMOCIJE ZANEMARENE U POLITIKOLOŠKIM ISTRAŽIVANjIMA U SRBIJI?

Rad problematizuje pitanje emocija u istraživanjima društvenih fenomena. U prvom delu rada demonstrirana su osnovna teorijsko-epistemološka polazišta na kojima počiva analiza. U drugom delu rada opisana je geneza uključivanja emocija u širi spektar društvenih disciplina, kao što su psihologija i ekonomija, dok se u trećem fokus stavlja na značaj emocija u politikološkim istraživačkim praksama, pre svega u teoriji odlučivanja. U tom delu se iznose argumenti koji podupiru osnovnu tezu autora, da su emocije neizostavan predmet istraživanja kada se radi o politici i političkim odlukama. U poslednjem delu rada su izloženi argumenti koji pružaju objašnjenje zašto su u politikološkim istraživanjima u Srbiji emocije zanemarene.

PERIODIKA

DECENTRALIZACIJA ODLUČIVANJA U GRADU BEOGRADU - STAVOVI GRAĐANA O UČINKOVITOSTI

Sistem lokalne samouprave u Srbiji je monotipan, odnosno jednostepen, a lokalna samouprava se ostvaruje kroz opštine, gradove i grad Beograd. Ipak, gradovi statutom mogu osnivati gradske opštine. Grad Beograd ima 17 gradskih opština. One nisu jedinice lokalne samouprave, međutim imaju elemente lokal­ne samouprave. Grad Beograd je izvršio decentralizaciju, kako poslova tako i odlučivanja, s obzirom da gradske opštine imaju svoje institucije koje se konstituišu nakon demokratskih izbora na teritoriji gradske opštine. Hipoteza rada jeste da decentralizacija odlučivanja ne ostvaruje svoju funkciju. Ona pretpostavlja određene principe kao što su veća participacija građana i učestvovanje u donošenju odluka, javnu raspravu, informisanost građana i kon­trolu, političku predstavljenost i snažnu vezu između izabranih predstavnika i građana, ali i izbornu participativnost zasnovanu na motivima opštin skih izbornih tema i izbornih kandidata. Metodološki, ispitivanje hipoteze smo vršili empirijskim istraživanjem putem upitnika sa 26 pitanja koji je popunilo 739 građana sa teritorije Beograda. Rezultate koje smo dobili u istraživanju doveli smo u vezu sa principima decentralizacije odlučivanja. Upitnik je bio tako koncipiran da nam što vernije pokaže demokratske navike građana koji bi mogli da potvrde ili opovrgnu postavljenu hipotezu. Rezultati su nedvosmisleno potvrdili hipotezu da decentralizacija odlučivanja na nivou gradskih opština ne ostvaruje svoju funkciju.

 

PERIODIKA

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA: DOMETI I KVALITET POLITIČKE KOMUNIKACIJE U SRBIJI

U radu se politička komunikacija u prvom redu posmatra kroz aktivnosti političkog marketinga i odnosa s javnošću. Prvi deo rada predstavlja teorijski okvir u kojem se fokusiramo na određenje koncepata, osnovnih komponenti i sredstava savremenog političkog komuniciranja. Drugi deo rada je posvećen predstavljanju i analizi rezultata empirijskog istraživanja. Anketnim istraživanjem ispitivali smo kako građani Srbije percipiraju komunikaciju naših političara, kako je ocenjuju i koliko u nju imaju poverenja. Osim toga, koristili smo i intervju kao kvalitativanu metodu istraživanja, kako bismo saznali na koji način stručnjaci za odnose s javnošću objašnjavaju kompleksnost političke komunikacije i njenu ulogu u realizaciji političkih ciljeva.

PERIODIKA

Personal or Party Electoral Campaigns in Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Kosovo* - Empirical Findings

The main hypothesis of this paper is that candidates who run for elections - run extremely party-oriented campaigns, not personal ones. We test this hy­pothesis with the help of empirical research (Comparative Candidate Survey), which was conducted in 2015. In the survey, 656 (268 - Serbia, 95 - Bosnia and Herzegovina, 136 - Montenegro and 157 - Kosovo*) respondents were inter­viewed. The electoral institution that is associated most strongly with the theme of our research is the design of the electoral ballots. In terms of the closure form of the list (blocked lists - Serbia and Montenegro), it can be said that the candidates who are on the electoral list are discouraged from leading per­sonal campaigns and encouraged to direct activities during the election period at promoting the party and party leader. However, in countries with personal voting (not blocked lists - Bosnia and Herzegovina and Kosovo*), the situation is the same. Through insight into the results of comparative research, we see that party campaigns are also dominant in systems with personalised ballots. Candidates for members of parliament only run party-based campaigns. The results of the research on the attitudes and actions of candidates for members of parliament in the last election campaign confirm this tendency. The influence of the party leader, the leadership campaign, obedience and loyalty to the lead­er of the party, and good relations with him/her are much more important for the candidates than contact with the voters and leading personal campaigns.

PERIODIKA

ZBOG ČEGA RASTE EVROSKEPTICIZAM: STAVOVI MLADIH PREMA EVROPSKOJ UNIJI

U prvom delu rada autori izlažu kratku istoriju razvoja evroskeptičkih stavova u zemljama članicama EU. Kao tačku preokreta u porastu evroskepticizma određuju Ugovor o Evropskoj uniji (Mastrihtski ugovor) iz 1992. godine. U drugom delu rada, autori objašnjavaju VCR model koji koriste za objašnjenje motivacije u pozadini skeptičkog stava prema EU. Treći deo rada posvećen je predstavljanju rezultata istraživanja o stavovima mladih prema EU u Srbiji. U tom delu se analiziraju dobijeni podaci u svetlu navedenog VCR modela. U poslednjem delu rada, autori iznose zaključak o tome koje su najznačajnije varijable koje utiču na evroskepticizam i u kojoj meri je stanje u Srbiji slično stanju u državama članicama.

ç