Изабери језик:

Невенка Д. Нићин

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Европски Универзитет, Брчко Дистрикт.

периодика

МОГУЋНОСТ ПРОУЧАВАЊА РАЗВИЈЕНОСТИ ОПШТИНА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ ПРИМЕНОМ МУЛТИВАРИЈАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ

У раду се разматрају социоекономска ситуација и развој општина у Федерацији БиХ. У обзир су узети одговарајући социоекономски показатељи у које спадају просечна нето плата становника, покривеност увоза извозом, удео активног у укупном становништву, удео становника са високим и вишим образовањем код незапосленог становништва, извоз по глави становника и покривеност становништва здравственим особљем. Као основни показатељ развијености општина узет је индекс развијености општина изведен на бази неколико променљивих (степен незапослености, степен запослености, удео ученика у становништву, БДП и индекс одсутности становништва). Да би се утврдило који од наведних релевантних променљивих у највећој мери објашњавају вредност овог индекса коришћен је метод дискриминационе анализе. Извршена је класификација општина према степену развијености. Добијени резултати указују на хетерогеност општина Федерације БиХ у погледу развијености.