Nevena Stanković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

PERIODIKA

SPOLJNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE U TEORIJSKOM KONCEPTU STRUKTURNE SPOLJNE POLITIKE

Evropska unija je sistem spoljnih politika ali i globalni činilac međunarodnih odnosa, koji u poslednjih trideset godina razvija sopstvenu spoljnu politiku. Ova politika EU, najartikulisaniji vid dobija u vidu Zajedničke spoljne i bezbednosne politike, pa danas imamo međusobni odnos struktura EU i ZSBP, kao važan činilac funkcionisanja institucionalnog sistema EU. Veliki broj učesnika na unutrašnjem i spoljašnjem planu, kako u stvaranju tako i u sprovođenju ZSBP, otežava da se njene glavne institucionalne i političke karakteristike najbolje razumeju uz pomoć tradicionalnih teorija međunarodne politike. Nakon osvrta na ključne postavke tradicionalnih teorijskih pravaca u izučavanju spoljne politike EU, u radu će biti predstavljen teorijski koncept strukturne spoljne politike. Ovakav izbor teorijskog gledišta polazi od teze da globalizacija kao politički kontekst, nudi novu perspektivu spoljne politike, koja ima važne implikacije za njeno razumevanje i proučavanje. Prema definiciji, strukturna spoljna politika teži da utiče ili oblikuje političke, pravne, društveno-ekonomske, bezbednosne i psihološke strukture. Ove strukture odlikuje ne samo države i međunarodne odnose, već i društva, položaj pojedinca, odnos između države i društva i međunarodnog sistema u celini. U radu će, na primeru Evropske unije, biti pokazano kako se konceptualni okvir strukturne spoljne politike primenjuje za analizu političke stvarnosti.

ç