Izaberi jezik:

Nenad Milošević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Vojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd

PERIODIKA

ZNAČAJ I ULOGA ARKTIKA U KONTEKSTU GLOBALNE BEZBEDNOSTI

Arktik je područje sa značajnim resursima. Sa aspekta međunarodne politike, oblast Arktika se ranije smatrala „političkom periferijom“, dok je danas je sasvim izvesno da predstavlja „jabuku razdora“ u međunarodnim odnosima. Posebno od momenta kada je postao tema ozbiljnih rasprava o međunarodnom i morskom pravu u Ujedinjenim nacijama u postupku rešavanja graničnih sporova. Sama mogućnost da se granice Polarnog kruga mogu tumačiti na više načina, predstavlja potencijalno izvorište sukoba među zainteresovanim državama što je i motivisalo autore da detaljnije sagledaju Arktičku oblast sa stanovišta njegovih potencijala i uticaja na međunarodnu bezbednost. Kroz prizmu međusobne zavisnosti klimatskih promena na Arktiku i dostupnosti njegovih transportnih, energetskih i rudnih potencijala, ovaj rad analizira trenutno međunarodno okruženje, sa ciljem donošenja zaključka o eventualnoj pojavi i mogućim daljim pravcima kretanja sporova među zainteresovanim državama. Iako značajno udaljena od naše države i njenih interesa, međunarodna dešavanja fokusirana na Arktik u bitnoj meri utiču na sve stanovnike planete, kako sa stanovišta spoljne politike i odbrane, tako i sa stanovišta energetske bezbednosti.

ç