Nebojša Raičević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

ODGOVORNOST DRŽAVA UGOVORNICA ZA MATERIJALNU ŠTETU PROUZROKOVANU POVREDOM EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

Cilj ovog rada ograničen je na razmatranje odgovornosti država ugovornica za materijalnu štetu prouzrokovanu kršenjem Evropske konvencije o ljudskim pravima kao jedan od oblika novčanog pravičnog zadovoljenja oštećenoj strani. Za postojanje odgovornosti država za ovu vrstu štete neophodno je da kumulativno bude ispunjeno nekoliko uslova. Ti uslovi nisu bliže regulisani Konvencijom, već ih je samostalno, oslanjajući se na nacionalna odštetna prava država ugovornica, formulisao Sud u nizu slučajeva. Iz dosadašnje sudske prakse proizilazi da oni podrazumevaju: protivpravni akt države kojim se krši Konvencija ili protokoli uz nju; prouzrokovanje materijalne štete; i postojanje uzročno-posledične veze između takvog ponašanja i prouzrokovane štete. Razmatranje pomenutih uslova za odgovornost država ugovornica Konvencije glavni je predmet pažnje autora ovog rada.

PERIODIKA

OBLICI PRAVIČNOG ZADOVOLJENJA U EVROPSKOM SISTEMU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

Evropska konvencija o ljudskim pravima u čl. 41 ovlašćuje Sud da u slučaju njene povrede podnosiocu predstavke pruži pravično zadovoljenje čiji je cilj da ga stavi u isti pravni položaj u kome bi bio da mu prava nisu prekršena. On to, najpre, može učiniti putem deklarativne izjave da postoji povreda garantovanih prava iz Konvencije. Drugi oblik pravičnog zadovoljenja je nadoknada materijalne štete, koja se dosuđuje radi pokrića stvarne štete i izmakle dobiti podnosioca predstavke. Oštećenoj strani može biti dodeljena i naknada nematerijalne štete ukoliko je kršenjem Konvencije povređen njen telesni ili psihički integritet. Sud je, pored obeštećenja, dosuđivao aplikantu nadoknadu troškova postupka koje je imao pred domaćim organima, kao i troškova nastalih u postupku pred samim Sudom. Na osnovu Konvencije Sud je nalagao državama i preduzimanje različitih individualnih mera radi uspostavljanja statusa quo ante.

PERIODIKA

SANKCIONISANЈE DRŽAVA ČLANICA EU ZBOG NEIZVRŠENЈA PRESUDA SUDA PRAVDE I NEOBAVEŠTAVANЈA O SPROVOĐENЈU DIREKTIVA

Predmet istraživanja u radu su sankcije koje Sud pravde na osnovu čl. 260 UFEU može izreći državama članicama u slučaju neizvršenja presuda ili neobaveštavanja Komisije o merama za implementaciju direktiva donetih u zakonodavnom postupku. Autori prvo analiziraju postupke predviđene stavovima 2 i 3 navedenog člana i ukazuju na dileme koje se javljaju prilikom njihove primene. Nakon toga, pažnju usmeravaju na same novčane sankcije koje Sud može nametnuti ukoliko utvrdi da je država zaista prekršila pravo EU. Tom prilikom objašnjavaju razliku između penala i paušalne sume, kao i kriterijume za utvrđivanje iznosa tih sankcija. Autori zaključuju da mehanizam sankcionisanja iz čl. 260 UFEU svakako doprinosi boljoj primeni prava EU, ali ima i neke nejasnoće koje Sud pravde u budućnosti mora otkloniti.

ç