Izaberi jezik:

Nataša Delić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

REFORMA POSEBNOG DELA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE: PROGRESIVNA ILI REGRESIVNA REŠENЈA

Autor u radu iznosi kritički osvrt na reformu posebnog dela krivičnog zakonodavstva Srbije. U prvom delu rada, pažnja je posvećena izmenama i dopunama koje su izvršene tokom 2009. godine. U datom kontekstu razmatranja, konstatovano je da u ovoj fazi reformu posebnog dela krivičnog prava primarno definiše nekoliko negativih karakteristika: propisivanje težih kazni za veliki broj krivičnih dela; naglašena kriminalizacija tj. propisivanje novih krivičnih dela; odsustvo kako delimične – sužavanje i preciziranje kriminalne zone, tako i potpune dekriminalizacije i narušavanje jedinstva između odredaba opšteg i posebnog dela krivičnog prava. U drugom delu rada, autor nastoji da na teorijskom planu koncipira strateški okvir za nastavak izgradnje krivičnog zakonodavstva koje bi bilo utemeljeno na doslednom poštovanju osnovinih principa krivičnog prava, pre svega principa zakonitosti, i koje bi, u svakom pogledu, moglo da odgovori potrebama efikasne krivičnopravne zaštite.

ç