Momčilo Cebalović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Beograd

PERIODIKA

POLITIČKO KOMUNICIRANЈE I NOVE STRATEGIJE PR-a NA DRUŠTVENIM MREŽAMA U SRBIJI

Nagli rast globalnih medijskih kanala, informacija i instrumenata javne komunikacije koje je omogućio internet, transformisao je prirodu i sadržaje političkog komuniciranja, približivši običnog građanina procesima identifikovanja i konstruisanja slika o realnosti u kojima obitavaju. Autori polaze od pretpostavke da zahvaljujući društvenim mrežama u našoj zemlji raste broj aktera koji artikulisanjem ideja i problema postaju vidljivi u javnom prostoru, ali i da okoštali državni aparat suočen sa mogućnostima novih tehnologija postepeno gubi deo monopolske moći koji se skrivao u hijerarhijski nadziranim tradicionalnim medijima. Istraživanje ukazuje kako se sa internetom kopernikanski menja okvir nametanja tema i medijskog diskursa, tako da većina političkih partija i njihovih lidera društvene mreže koriste kao političku platformu za plasiranje svojih ideja i aktuelnih reagovanja. Rezultati pokazuju i kako se sa uvećanjem broja konekcija i korisnika povećava uticaj političkog marketinga i PR kampanja, kao i da dinamični, intenzivni i emotivni nastupi sve češće vode politički nekorektnom govoru i obračunavanju sa ideološkim neistomišljenicima. Nove komunikacione strategije teže osvajanju publiciteta i permanentnoj proizvodnji komunikacione moći, što znači da se politička volja iz državnih institucija i ustanova, delom izmešta i u digitalne koridore narativne simboličke podrške.

ç