Izaberi jezik:

Miroslav Mitrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za strategijska istraživanja, Beograd.

PERIODIKA

RAT I MEDIJI – POVEZANOST, USLOVLJENOST I EVOLUCIJA FENOMENA

U radu je, sa osloncem na analizu literature, sintetizovan pregled razvoja fizionomije uticaja medija na stanovništvo u pogledu odnosa prema oružanim sukobima, konkretnije ratovanju. Praćenje uzajamne veze medija i rata radu oslanja se na nekoliko ključnih momenta u istoriji oba fenomena, započinje sa Francuskom revolucijom a završava sa Prvim zalivskim ratom. Rad prikazuje sadržajne, organizacione i narmativne promene, sa osvrtima na ključne političke i sociološke fenomene koji su uticali na evoluciju medija u odnosu na rat. Rad se sadržajno i analitički zaustavlja na početku devedesetih godina prošlog veka, kao prekretnici savremenih evolutivnih procesa kako rata, tako i medija. Rad teži da doprinese razumevanju uslovljenosti medija i ratovanja, kao i identifikaciji određenih univerzalnih aspekata koji su rezultat istorijkog razvoja oba pojma, posebno sa aspekta aktuelnih dešavanja u savremenom društvu.

PERIODIKA

INTERDISCIPLINARNI PRISTUP NAUKAMA BEZBEDNOSTI I ODBRANE

Savremen pristup naukama bezbednosti i odbrane podrazumeva praćenje, analizu, projektovanje i primenu saznanja i rezultata šireg spektra nauka. Naučne oblasti koje su zastupljene u zahtevu multidisciplinarnosti kreću se od društveno-humanističkih, preko tehničkih do medicinskih nauka. Zašto je neophodno imati multidisciplinarni pristup? Svaki učesnik procesa planiranja odbrane u funkciji implementacije primenjenih znanja iz ove složene društvene oblasti, mora da u polazne analitičke osno­ve inkorporira ne samo iskustveni aspekt, već i da pronikne u naučnu vizuru projektovane i predvidive budućnosti u oblastima koje utiču na savremen pri­stup nauka odbrane. Može se reći da poseban tok koji utiče na kreiranje savremenog pristupa naukama od­brane jeste globalizacija sa svojim derivatima, ge­opolitikom, internacionalnim pristupom pitanjima bezbednosti i odbrane kao i pojava van institucionalnih pretnji i njihova asimetričnost. U radu je predstavljen deo faktora koji izazivaju složenu interdisciplinarnu strukturu savremenih nauka od brane.

 

ç