Mirjana Stanković Đorđević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Pirot.

PERIODIKA

GRAĐANSKA PARTICIPACIJA I POLITIČKO KOMUNICIRANJE – STVAR VOLJE ILI POTREBE?

U radu su identifikovani razlozi slabog društvenog i političkog angažmana i aktivizma građana, kroz istraživanje uticaja politike, medija i građana na nivo i kvalitet političkog komuniciranja. Autori govore o građanskoj participaciji u lokalnoj samoupravi, predstavnicima vlasti, medijima i građanima u njihovom međusobnom odnosu u procesima političkog komuniciranja i političke participacije, koji predstavljaju pouzdane indikatore dostignutog nivoa i kvaliteta demokratizacije ukupnog društva. Bez podizanja političke kulture građana, ali i predstavnika vlasti, kao i bez osnaživanja demokratskog kapaciteta medija – nema participacije građana u i van političkog polja, odnosno javnosti. Osnovni predmet istraživanja u radu je: participacija studenata u javnom političkom životu u Pirotu. Rad je posvećen teorijskoj analizi: uloge aktera političkog komuniciranja (političari, mediji i građani), empirijskoj analizi: stepena razvijenosti političke participacije na lokalnom nivou, uticaju aktera političkog komuniciranja na participaciju građana na lokalnom nivou (na osnovu stavova studenata o tome), kao i analizi stavova studenata o kvalitetu razmene političkih sadržaja, povratnosti informacija i dogovora na relaciji političari-mediji-građani (u cilju utvrđivanja eventualne zavisnosti između kvaliteta političkog komuniciranja i stepena razvijenosti političke participacije).

ç