Mirjana Đukić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica

ISTORIJSKO-PRAVNI RAZVOJ KRIVIČNIH DELA PROTIV ŽIVOTA I TELA U REPUBLICI SRBIJI DO UKIDANJA SMRTNE KAZNE

Krivična dela protiv života i tela su dela koja su inkriminisana međunarodnim dokumentima i svim svetskim krivičnim zakonodavstvima. Pravo na život je najznačajnije ljudsko pravo i pravo čoveka kao jedinke. Bez prava na slobodan život i na zaštitu od povređivanja istog, sva druga ljudska prava ne bi imala smisla. Ipak, razvojem čovečanstva i civilizacijskim dostignućima bez presedana u istoriji čoveka i društva, život je postao najugroženije pravo od svih. U nesigurnim društvenim tokovima, ratom zahvaćenim područjima, porastom kriminaliteta, život svake individue je postao više ugrožen nego ikad. Sagledavanjem istorijskog razvoja krivično – pravne zaštite života čoveka u Srbiji, istražili smo koja su dela protiv života i tela bila inkriminisana u Srbiji kroz istoriju, kako se ta vrsta krivičnih dela zakonski procesuirala, i od strane kojih organa, i koje su to vrste krivičnih sankcija bile izricane za tada postojeća krivična dela. Sprovedeno je i istraživanje krivičnih dela protiv života i tela u odnosu na broj prijava, optužbi i osuda za dostupni period (1973‒2002). Iz celokupnog istraživanja i analize komparativnim pristupom ukazali smo na sličnosti i razlike sa istorijskom inkriminacijom krivičnih dela te smo pronašli najbolja rešenja za naše krivično zakonodavstvo u budućnosti, uključujući i novele Krivičnog zakonika, koje bi zakonodavac trebao da sagleda.

ç