Изабери језик:

Милан Кецман

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Пета економска школа „Раковица“, Београд

периодика

РЕФОРМА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ

Порески систем опредељује ефикасност јавних финансија и њихов економски значај, посебно у погледу оптималног опорезивања. Са тог аспекта, све више се говори о правичности, ефикасности и једноставности које морају бити најзначајније одлике савремених пореских система. Због тога, данас су присутне бројне промене у већини савремених пореских система. И у Србији се све више говори о реформама пореског система, које морају представљати значајан сегмент укупних реформи њених јавних финансија. Пажња је усмерена на анализу стања и реформи пореза на доходак грађана и доприноса за социјално осигурање, пореза на добит правних лица и пореза на имовину. Стање прихода од различитих пореских облика у Србији је представљено уз упоредни приказ прихода од истих пореских облика у земљама чланицама Европске Уније.

периодика

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА У СРБИЈИ – ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ

Децентрализација у последњих 15 година спада у једну од заступљених тема у научној анализи. Значај теме је добрим делом настао као последица дебата у политичким и економским расправама о расподели надлежности између одређених нивоа власти. Различите форме децентрализације су предмет обраде. Ужа усмереност анализе у тексту је разматрање фискалне децентрализације. Циљ је сагледавање различитих теоријских и емпиријских питања везаних за фискалну децентрализацију. Емпиријска анализа је ослоњена на однос између различитих нивоа власти у Србији. Анализирана су важећа институционална решења. Дескрипцијом и анализом фискалне децентрализације у Србији а имајући у виду све специфичности и уважавајући закључке из савремене литературе на тему од интереса, наводе се уочени недостаци фискалне децентрализације у Србији. Предлажу се решења ослоњена на фундаментална теоријска гледишта уз уважавање постојећег стања, времена, прилика, и различитих околности у Србији.