Marko Novaković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za međunarodnu politiku i privredu

PERIODIKA

UNDERSTANDING DELIBERATIVE DEMOCRACY AND ITS CONSTRUCTIVE CRITICISM

With all its flaws, a deliberative democracy presents a very important democratic concept – a concept that needs to be improved, but also a concept that needs to be understood. This article aims to present basic concepts of both deliberative democracy and its critiques, providing an updated basic for further discussion, development, and evolution of the concept. Reviewing all relevant concepts, streams, and critics is a demanding and time-consuming task, but hopefully, this article will be able to help researchers as a starting point for the research of this impressive concept – a concept that certainly is not flawless but its importance is beyond doubt.

PERIODIKA

RELEVANTNOST MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE I MEĐUNARODNA BEZBEDNOST

Međunarodni sud pravde je glavni sudski organ Ujedinjenih nacija ali njegov značaj nadilazi tu formalnu ulogu, pa možemo slobodno reći da je to najznačajnija međunarodna sudska instanca. Pred Međunarodnim sudom pravde (MSP, Sud) nalazi se izazovan i težak zadatak – da u turbulentnom svetu međunarodnih odnosa donosi odluke u sporovima između država i da svojim autoritetom i načinom rada osigura da države sa jedne strane svoje nesuglasice iznose pred MSP, a sa druge da se presude koje donese poštuju. U ovom radu ćemo analizirati stepen poverenja koje države imaju u sam rad Suda, na koji način MSP doprinosi ili odmaže tom poverenju ali i oceniti važnost poverenja u Međunarodni sud pravde po međunarodnu bezbednost.

PERIODIKA

UTICAJ ZAKONA O ULAGANJIMA NA PRILIV STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U SRBIJU

Srbija je jedna od država koje imaju liberalnu politiku kada je u pitanju privlačenje stranih direktnih investicija. Ova liberalna politka podrazumeva izjednačenost stranih investitora sa domaćim, a u nekim aspektima i njihovu favorizaciju. Iako je nesporno da mala država kao što je Srbija, mora da se velikim delom oslanja na strane direktne invesicije na putu svog ekonomskog razvoja, ipak svaka od tih investicija mora biti pažljivo razmotrena pre nego što se i ostvari. U ovom radu, autori će se osvrnuti kako na dosadašnju praksu privlačenja SDI, tako i na Zakon o ulaganjima, kao normativni akt koji se bavi primarno upravo investicijama, pa među njima i SDI. Osnovna teza ovog rada tiče se kako samog Zakona o ulaganjima tako i stepenu njegovog uticaja na politiku privlačenja SDI. Našu tezu o limitiranosti uticaja Zakona o ulaganjima i promenama koje novi donosi kada je u pitanju priliv SDI temeljimo ne na kvalitetima ili nedostacima samog Zakona (na koje ćemo se takođe osvrnuti) već pre svega eksternim sistemskim faktorima, kao što su transparentnost, korupcija i vladavina prava.

ç