Marko B. Tmušić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

ANALIZA INSTITUCIONALNIH DETERMINANTI POLITIKE PRIVLAČENJA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U SRBIJI

Ovaj rad se bavi analizom institucionalnih determinanti kao podsticajnih mera za privlačenje stranih investicija u Republici Srbiji. Posebna pažnja se posvećuje institucionalnim faktorima kao što su politička i ekonomska stabilnost, nivo korupcije, efikasnost sudstva, zatim stabilan i pouzdan, ujedno i transparentan zakonski okvir, kojima se pokušava objasniti ponašanje stranih investitora prilikom izbora destinacije u koju žele investirati. U radu će se pokazati da se institucionalni nedostaci Srbije pokušavaju nadomestiti politikom subvencionisanja, čija se ekonomska efikasnost dovodi u pitanje, a posledica je upravo institucionalne neefikasnosti srpskog političkog i ekonomskog sistema. Osnovna intencija rada je da ukazivanjem na institucionalne prepreke za veći priliv stranih investicija, ponudi i jasne smernice za razvoj mera i mehanizama za privlačenje onih stranih investitora, izvozno orijentisanih, a koji dugooročno planiraju da ostanu u Republici Srbiji.

PERIODIKA

ODNOS DRŽAVE I EKONOMIJE - KRATAK TEORIJSKI OSVRT

U ovom radu se vrši analiza odnosa države i ekonomije, tj. ispituju se granice „uplitanja“ države u ekonomske tokove i procese, posmatrano kroz prizmu teorijskih pogleda ekonomske nauke koji su pratili evoluciju ovog odnosa. Dolazi se do zaključka o neophodnosti uticaja države na kreiranje ekonomskih procesa i odnosa, kroz vršenje određenih ekonomskih funkcija. Postavlja se pitanje, u kojoj mjeri je prihvatljiv uticaj države u ekonomiji? Teorijska diversifikacija u ekonomiji upravo je uslovljena odgovorom na ovo pitanje, te su u radu analizirane teorije koje su se bavile ovim pitanjem. Analiza se zaokružuje sve prisutnijom savremenom dilemom o održivosti ideje kapitalizma, koja dominira globalnom ekonomijom.

PERIODIKA

INSTITUCIONALNE OSNOVE NOVOG MODELA PRIVREDNOG RAZVOJA SRBIJE

Višedecenijska loša reformska praksa ekonomije u Srbiji nameće neophodnost istraživanja i analize reformi iz jednog drugačijeg ugla. Više se ne može kriviti sam proces tranzicije koji predugo traje, već se mora postaviti pitanje, zbog čega je tako? Pored svih nedaća koje su zadesile Srbiju u poslenjih dve decenije, ipak se stiče utisak da je proteklo i više nego dovoljno vremena da se politički sistem stabilizuje, a da se ekonomija oporavi. Posebno ako imamo u vidu skromne ekonomske potencijale Srbije. U radu ćemo ponuditi jedan novi pristup analize ekonomskih reformi u Srbiji, koji će naglasiti ulogu i značaj institucija za efikasno sprovođenje istih. Nijedna zemlja, pa ni Srbija, svoj privredni rast i razvoj, na srednji i dugi rok, ne može ostvariti bez kvalitetnih institucija. Pokušaćemo da odgovorimo na pitanja zašto Srbija zaostaje u ekonomskim reformama, te da na osnovu dobijenih odgovora ponudimo i jedan novi pristup ekonomskim reformama koji će se bazirati na novim institucionalnim osnovama.

PERIODIKA

REFORMA PORESKOG SISTEMA U SRBIJI

Poreski sistem opredeljuje efikasnost javnih finansija i njihov ekonomski značaj, posebno u pogledu optimalnog oporezivanja. Sa tog aspekta, sve više se govori o pravičnosti, efikasnosti i jednostavnosti koje moraju biti najznačajnije odlike savremenih poreskih sistema. Zbog toga, danas su prisutne brojne promene u većini savremenih poreskih sistema. I u Srbiji se sve više govori o reformama poreskog sistema, koje moraju predstavljati značajan segment ukupnih reformi njenih javnih finansija. Pažnja je usmerena na analizu stanja i reformi poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje, poreza na dobit pravnih lica i poreza na imovinu. Stanje prihoda od različitih poreskih oblika u Srbiji je predstavljeno uz uporedni prikaz prihoda od istih poreskih oblika u zemljama članicama Evropske Unije.

ç