Izaberi jezik:

Marina Ž. Pantelić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fa­kul­tet po­li­tič­kih na­u­ka, Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du

PERIODIKA

SOCIJALNE REFORME U POSTKOMUNISTIČKIM DRŽAVAMA – TRI DECENIJE TRANZICIJE SOCIJALNOG MODELA U REPUBLICI SRBIJI

Nakon sloma komunizma u Centralnoj i Istočnoj Evropi između 1989. i 1991. godine, u bivšim komunističkim državama otpočeo je proces opsežne ekonomske, socijalne i političke tranzicije. Razvoj slobodnog tržišta i demokratije u ovim zemljama rezultirao je promenama koje su za cilj imale modernizaciju nacionalnih sistema socijalne sigurnosti. Nastojeći da ukažu na osnovne karakteristike aktuelnog socijalnog modela u Republici Srbiji, kao i faktore koji su doprineli njegovom kreiranju, autori polaze od sledećeg istraživačkog pitanja: koji model države blagostanja je zastupljen nakon tri decenije tranzicionog procesa? U radu se koriste ideaciona i institucionalna argumentacija, kojima se nastoje objasniti postepeni ideološki zaokreti u kreiranju programa sistema socijalne sigurnosti, dok se istraživanje zasniva na analizi sadržaja dokumenata. Zaključna razmatranja ukazuju na to da socijalni model Republike Srbije predstavlja kombinaciju svih socijalnih modela, uz izraženije elemente korporativnog socijalnog modela usled karakteristika sistema socijalnog osiguranja, kao i sve prisutnije elemente liberalnog socijalnog modela koji se razvijaju pod uticajem transnacionalnih monetarnih institucija.

PERIODIKA

DUGOTRAJNA ZAŠTITA U SRBIJI

Starenje stanovništva predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojim se gotovo sva savremena društva suočavaju, dok položaj starih lica u društvu, kvalitet života u starijoj dobi i aktuelni trendovi u politici zaštite starih predstavljaju predmet interesovanja kako političkih, tako i stručnih i naučno-istraživačkih krugova. Analiza trendova u dugotrajnoj zaštiti starih lica kako u našoj zemlji, tako i u ostalim evropskim zemljama, ukazuje na neophodnost razvoja adekvatnih i sveobuhvatnih programa dugotrajne zaštite starih, što predstavlja ključ za obezbeđivanje ravnopravne uloge osoba trećeg životnog doba u društvu. Način na koji se savremena društva bave pitanjem dugotrajne zaštite u mnogome zavisi od društvenih, moralnih i etičkih normi, državne politike i drugih specifičnosti svakog pojedinačnog društva. U ovom radu biće ukazano na karakteristike programa dugotrajne zaštite u Srbiji. Pored upoznavanja sa sistemskim rešenjima i normativnim okvirom, cilj rada je i da se učini osvrt na kvalitet i dostupnost usluga, kao i na finansijsku održivost programa dugotrajne zaštite, i pri tom ukaže na moguća rešenja za unapređenje sistema dugotrajne zaštite u Srbiji.

PERIODIKA

FEMINISTIČKI SOCIJALNI RAD U SRBIJI

Feministički socijalni rad predstavlja integraciju feminističkih ideja i prakse socijalnog rada sa ciljem obogaćenja pristupa klijentima, uvažavajući razlike i dominantne društvene diskurse. Kao takav razvijan je u Americi, Kanadi i anglosak­sonskom području, dok u Srbiji nikada nije bio prepoznat kao feministički. Rad se bavi istraživanjem razvoja i osnovnih kon­cepata feminizma i socijalnog rada kako u svetskim kontekstima, tako i u Srbiji pokušavajući da identifikuje razloge za izostanak ove sintagme. Cilj rada je razmatranje identiteta obe profesije, u cilju eliminisanja socijalne opresije. Profesionalni identitet nije novo pitanje, već svevremeno koje je kao koncept fluidno, složeno, stalno u izgradnji i promenljivo.

PERIODIKA

STUDENTSKO VREDNOVANЈE NASTAVNOG PROGRAMA SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNOG RADA

Evaluacija vrednosti nekog studijskog programa predstavlja procenu zadovoljstva različitim aspektima njegovih neposrednih korisnika u ovom slučaju studenata socijalne politike i socijalnog rada. Ovaj rad ima za cilj da prikaže rezultate evaluacije studijskih programa osnovnih i master akademskih studija Socijalne politike i socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Evaluacija je usmerena na organizaciju i sadržaj studijskih programa, na odnos studenata i nastavnika prema njima, kao i na prednosti i slabosti ovih programa i način njihovog unapređenja. U periodu od januara do juna 2016. godine sprovedene su ankete, fokus grupe sa studentima i individualni intervjui sa nastavnicima u cilju prikupljanja neophodnih podataka. Rezultati su ukazali da su studenti i nastavnici zadovoljni uvedenim inovacijama, pre svega sadržajem ovih kurseva i kvalitetom nastave koja im omogućava dalje usavršavanje znanja i praktičnih veština relevantnih za buduću praksu. Istaknuta je veća potreba za praksom, kao i za drugačijom organizaciяm nastave, što je u odnosu na realne mogućnosti studenata za pohađanje nastave, trenutno teže realizovati. Preporuke polaznika kurseva ukazuju na to da bi bilo veoma korisno u budućnosti smanjiti broj teorijskih, politikoloških predmeta i proširiti fond časova postojećih kurseva ili obogatiti sadržaje programa još nekim kursevima relevantnim za socijalnu zaštitu, a koji trenutno nedostaju.

ç