Kosara Stevanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Beograd

PERIODIKA

VEZA IZMEĐU NIVOA OBRAZOVANJA I TERORIZMA

Predmet rada je veza između nivoa obrazovanja i učestvovanja u terorizmu i odgovor na pitanje da li postoji direktna veza između nivoa obrazovanja i terorizma. Naime, uprkos mišljenju javnog mnjenja da su teroristi neobrazovani, empirijska istraživanja pokazuju upravo suprotno – da su oni u proseku obrazovani pripadnici srednje klase. Rad najpre sagledava upravo ta istraživanja koja ukazuju na vezu između visokog obrazovanja i terorizma i potom pravi pregled različitih teorija koje objašnjavaju ove rezultate. Nakon toga, autorka koristi teoriju racionalnog izbora i generalnu teoriju napora da objasni svoju tezu da je veza između visokog obrazovanja i terorizma posredovana socioekonomskim uslovima u državi, te da ne postoji direktna veza između nivoa obrazovanja i učestvovanja u terorizmu. Na kraju rada umesto zaključka nude se neke preporuke koje mogu da se primene u sistemu obrazovanja, a u cilju smanjivanja mogućnosti od pojave terorizma.

ç