Jovica Trkulja

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

APORIJE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE

Rad je posvećen determinantama raspada prve i druge Jugoslavije. Cilj analize je da pokaže da raspad i ratovi koji su vođeni na jugolsovenskom tlu imaju dublje determinante, da  nisu samo lokalna balkanska zbivanja već da imaju i globalne implikacije. Autor smatra da se disolucija SFRJ može objasniti samo primenom multiteorijskog diskursa (različitih teorijskih paradigmi i modela): geopolitika i istorijski procesi dugog trajanja, svetskosistemska paradigma, teorije neuspele modernizacije, strukturalne zavisnosti, nejednake razmene, razvoja nerazvijenosti, represive međunarodne podele rada, ograničenog suvereniteta, nacionalizma kao političke tehnologije i sl. Determinante raspada Jugolsvije on vezuje za četiri njene aporije: 1) neuspele modernizaciji, 2) nedovršene države i političke zajednice, 3) etničkog, verskog i kulturnog pluralizma i 4) dejstva spoljašnjih sila. Njegova teza je da procesi koji su dezintegrisali SFRJ nisu bili izraz sukoba civilizacija na Balkanu, niti trijumfa liberalizma nad totalitarizmom, već konkretnih državotvornih interesa sukobljenih strana, unutrašnjih i međunarodnih. Separatistički pokreti u SFRJ iskorišćeni su, u pogodnom političkom trenutku, kao sredstvo za dekomponovanje geopolitičkog prostora Balkana u skladu sa interesima velikih sila. Pod dejstvom nove rekonfiguracije svetskog i evropskog sistema moći došlo je do razaranja jugoslovenske države. Umesto Jugoslavije konstituisan je niz malih, zavisnih, nedovršivih, pseudodržavica pod dominacijom novih svetskih posednika moći.

ç