Jovan Berić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Beograd

PERIODIKA

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANjE I SOCIJALNA POLITIKA

Kompanije posluju u određenom društvenom okruženju, te se njihovo poslovanje mora razmatrati ne sme samo sa stanovišta ekonomskih ciljeva, već i sa aspekta posledica koje takvo poslovanje može proizvesti na društvenu i prirodnu okolinu u kojoj kompanija posluje. Drugim rečima, neophodno je da kompanije, pored ekonomskih, razmatraju i društvene i ekološke posledice svojih odluka. Stoga, socijalna politika, kao delatnost koja se bavi životnim i radnim uslovima ljudi i njihovim unapređenjem, treba više pažnje da posveti ovom konceptu. U radu je najpre sažeto predstavljen razvoj ovog koncepta, način na koji su ga različiti autori definisali i kritikovali, a potom se dovodi u vezu sa socijalnom politikom kako bi se ukazalo na značaj društveno odgovornog poslovanja kao preventivne delatnosti socijalne politike. Imajući u vidu da kompanije prevashodno koriste ovaj koncept iz vlastitih interesa, ovim radom ukazuje se na važnost uključivanja svih aktera koji bi komplementarno radili na razvoju i promociji društveno odgovornog poslovanja kako bi se podigla svest svih članova društva. Stožer takvog okupljanja treba da predstavljaju teoretičari i praktičari iz oblasti socijalne politike, jer će se posledice neodgovornog poslovanja odraziti na životne i radne uslove ljudi. Sa druge strane, društveno odgovornim poslovanjem moguće je delovati na socijalnu sigurnost ljudi i poboljšati njihovu životnu i radnu okolinu.

ç