Izaberi jezik:

Jelena Savanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autor je master Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

UNAPREĐENЈE UPRAVLЈANЈA LЈUDSKIM RESURSIMA U PROCESU REFORME DRŽAVNE UPRAVE

Za uspešnu reformu državne uprave u Srbiji od izuzetnog je značaja nastavljanje rada na unapređenju upravljanja ljudskim resursima kao neraskidivom delu ovog sveobuhvatnog procesa. Strateški pristup upravljanju ljudskim resursima, uvažavanje iskustava evropskih zemalja ali i najboljih praksi iz privatnog sektora obezbediće profesionalan, motivisan kadar koji će ostvarivanjem individualnih ciljeva doprinositi ostvarivanju ciljeva državne uprave kao organizacije. Cilj ovog rada je da prikaže, između ostalog, da su dosadašnje aktivnosti, uglavnom regulatorne prirode, izraz tendencija da se uvaže i primene najbolje prakse za unapređenje upravljanja ljudskim resursima. Proces depolitizacije je od velikog značaja za stvaranje efikasne i profesionalne uprave koja je sposobna da pruži visoki kvalitet usluga građanima. Pod principom racionalizacije podrazumeva se optimizacija državne uprave tako da efikasno pružanje usluga građanima bude sprovođeno uz angažman najmanje potrebnog broja ljudi. Međutim, sprovođenje ovako definisanog principa racionalizacije može biti izazov ako se prethodno ne utvrdi koji su poslovi nepotrebni, koji je način za pojednostavljenje procedura i ko su zaposleni za kojima ne postoji potreba. Suština principa modernizacije u kontekstu reforme javne uprave jeste osavremenjivanje javne uprave uvođenjem i primenom novih komunikacionih i informacionih tehnologija. S obzirom da su korisnici usluga državne uprave u najvećoj meri građani, poboljšanje rada državne uprave odrazilo bi se i na veći kvalitet usluga koje im se pružaju čime se menja njihova percepcija o državnoj upravi kao neefikasnoj, netransparentnoj i neprofesionalnoj organizaciji.

ç