Изабери језик:

Јелена Бањац

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Фа­кул­тет за спе­ци­јал­ну еду­ка­ци­ју и ре­ха­би­ли­та­ци­ју Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду

периодика

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Социјално предузетништво je иновативан начин да људи реше различите економске, образовне, здравствене и еколошке проблеме у својој заједници кроз свој рад удруживањем и коришћењем одрживих бизнис модела. Оно је део социјалне економије и захваљујући њему се решавају социјални проблеми, кроз употребу предузетничких принципа. Прва социјална предузећа у Европи формирана су у Италији и названа су социјалне задруге. За разлику од земаља Западне Европе, српска јавност се са концептом социјалног предузетништва упознала тек недавно. У раду се представља концепт социјалног предузетништва и актуелна ситуација у Србији.