Изабери језик:

Ивана В. Пешић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Еуробанк АД, Београд.

периодика

КАД ПРЕДНОСТИ ПОСТАНУ НЕДОСТАЦИ: ПРИМЕР ЗАЈЕДНИЧКЕ ВАЛУТЕ - ЕВРА

У раду се анализира утицај заједничке валуте - евра на кризу Европске монетарне уније. Имајући у виду да се комплексност кризе у евро зони огледа у узајамном прожимању више облика криза, неопходно je сагледати и њихове заједничке одлике са циљем да се укаже на један од најважнијих, ако не и најважнији аспект европске кризе - органску кризу самог евра. Коришћењем аналитичко-синтетичког присту­па, критички су разматране раније потврђене предности увођења евра са циљем да се покаже у којој мери су те пред­ности постале недостаци. Анализа дугорочног тренда коришћена je за адекватну интерпретацију макро-економских и финансијских индикатора, док je синтеза постојеће ли­тературе коришћена у циљу потпоре ауторовог критичког разматрања. Увођење евра je директно и индиректно допринело конвергенцији цена финансијских актива и значајном повећању прекограничног финансирања у оквиру евро зоне. Међутим, конвергенција цена финансијских актива и пози­тивна перцепција инвеститора прикривала je или умањивала стварне ризике који се базирају на економским фундаментима, што је у крајњој линији имало за резултат погоршање биланса банака, тј. инвеститора, на једној страни, те западање у дужничку кризу земаља примаоца капитала, на другој страни. Такође, увођење евра имало је значајан утицај на додатно повећање економског дисбаланса између земаља чланица евро зоне. Кроз додатни раст интра-регионалне размене захваљујући заједничкој валути, неке чланице монетарне уније додатно су погоршале своју платно-билансну позицију. Наиме, повећани прекогранични прилив капитала услед ниских каматних стопа имао је делимичан утицај на раст реалних зарада, раст инфлације и реалну апресијацију у земљама примаоцима капитала, чиме je додатно угрожена њихова платно-билансна позиција и конкурентност.

периодика

КАД ПРЕДНОСТИ ПОСТАНУ НЕДОСТАЦИ: ПРИМЕР ЗАЈЕДНИЧКЕ ВАЛУТЕ - ЕВРА

У раду се анализира утицај заједничке валуте - евра на кризу Европске монетарне уније. Имајући у виду да се комплексност кризе у евро зони огледа у узајамном прожимању више облика криза, неопходно je сагледати и њихове заједничке одлике са циљем да се укаже на један од најважнијих, ако не и најважнији аспект европске кризе - органску кризу самог евра. Коришћењем аналитичко-синтетичког присту­па, критички су разматране раније потврђене предности увођења евра са циљем да се покаже у којој мери су те пред­ности постале недостаци. Анализа дугорочног тренда коришћена je за адекватну интерпретацију макро-економских и финансијских индикатора, док je синтеза постојеће ли­тературе коришћена у циљу потпоре ауторовог критичког разматрања. Увођење евра je директно и индиректно допринело конвергенцији цена финансијских актива и значајном повећању прекограничног финансирања у оквиру евро зоне. Међутим, конвергенција цена финансијских актива и пози­тивна перцепција инвеститора прикривала je или умањивала стварне ризике који се базирају на економским фундаментима, што је у крајњој линији имало за резултат погоршање биланса банака, тј. инвеститора, на једној страни, те западање у дужничку кризу земаља примаоца капитала, на другој страни. Такође, увођење евра имало је значајан утицај на додатно повећање економског дисбаланса између земаља чланица евро зоне. Кроз додатни раст интра-регионалне размене захваљујући заједничкој валути, неке чланице монетарне уније додатно су погоршале своју платно-билансну позицију. Наиме, повећани прекогранични прилив капитала услед ниских каматних стопа имао је делимичан утицај на раст реалних зарада, раст инфлације и реалну апресијацију у земљама примаоцима капитала, чиме je додатно угрожена њихова платно-билансна позиција и конкурентност.