Izaberi jezik:

Ivana L. Milosavljević-Đukić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Cen­tar za za­šti­tu odoj­ča­di, de­ce i omla­di­ne, Be­o­grad

PERIODIKA

MODELI ZAŠTITE DECE: OD PRIZNAVANJA DETINJSTVA DO (NE)RAVNOPRAVNIH AKTERA U DRUŠTVU

Model zaštite dece, u većini zemalja Evropske Unije i Evrope, prati principe Konvencije o pravima deteta koja ne važi kao zakon ali se slede njene preporuke. Takođe, zaštita dece regulisana je ustavom kao i nizom zakonskih propisa kojima se štite prava i interesi dece. Odnos prema deci i shvatanju detinjstva kao nešto što se podrazumeva tj. da je detinjstvo biološka činjenica života ljudi, preovladava i dalje kod većine odraslih a samim tim i u definisanju društvene politike kada su deca u pitanju, što dovodi do toga da se gubi socijalno i kulturno značenje detinjstva. U ovom radu se analizira odnos društva i različitih naučnih disciplina prema detinjstvu i prikazuju različiti modeli zaštite dece u Švedskoj, Hrvatskoj i Srbiji.

PERIODIKA

ULOGA I ZNAČAJ JEDINICA ZA PODRŠKU DECI ŽRTVAMA/SVEDOCIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Republika Srbija sprovodi sveobuhvatne reforme pravosuđa i sistema socijalne zaštite, a njihov rad usklađen je sa međunarodnim i evropskim standardima. Srbija je otvorila poglavlje 23, što predstavlja pravi trenutak za sve inicijative koje se tiču unapređenja osnovnih ljudskih prava i ubrzavanja procesa refor­me pravosuđa. Oblast reforme dečije zaštite i pravosuđa po meri deteta obezbeđuje poštovanje najboljeg interesa deteta, onda kada dete dođe u kontakt sa sistemom socijalne zaštite i pravosudnim sistemom. Deca su značajan i važan deo sudskog procesa i mogu biti pouzdani svedoci. Prepoznavanja značaja učešća i zaštite dece u sudskim postupcima dovelo je do formiranja Jedinice za podršku deci žrtvama/svedocima u krivičnom postupku nastale su u okviru projekta Unapređenje prava deteta kroz jačanje si­stema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji, koji finansira EU, a sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat je počeo u avgustu 2014. i traje do marta 2017. godine. Jedinice su formirane u četiri grada: Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac i funkcionišu na regionalnom nivou. Podrška deci u krivičnom postupku podrazumeva: zaštitu deteta od sekundarne viktimizacije tokom sudskog postupka, upoznavanje deteta sa sudskim postupkom, razjašnjavanje uloga svih učesnika, povećanje sposobnosti deteta da spremnije i kvalitetnije da iskaz i povećanje poverenja deteta i porodice u sudski postupak. U skladu sa tim u radu će biti predstavljene brojne uloge Jedinica za zaštitu dece žrtava ili svedoka u krivičnom postupku, kao i njihov značaj ne samo za dete već i za pravosudni sistem koji u skladu sa Kon­venciяm o pravima deteta, brojnim međunarodnim dokumentima i domaćim zakonima, kreće putem reformi i kroji „pravosuđe po meri deteta“.

 

ç