Goran Z. Petković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Gerontološki centar „Jelenac“, Aleksinac

PERIODIKA

INTEGRACIJA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA NA TERITORIJI OPŠTINE ALEKSINAC

Na teritoriji opštine Aleksinac, prema popisu iz 2011. godine živi nešto više od 50.000 stanovnika, a prema podacima kojima raspolaže Služba povereništva za izbegla i interno raseljena lica, boravilo je preko 5.000 izbeglih i 2.000 interno raseljenih lica, a njih preko 3.000 su u ovom trenutku našli utočište na području opštine što je oko 6% ukupnog broja građana opštine Aleksinac. To je broj lica koji lokalna zajednica ne sme nikako zanemariti. U skladu sa Nacionalnom strategijom za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica, Opština Aleksinac je realizovala aktivnosti u cilju poboljšanja životnih uslova, smanjenju siromaštva i povećanju integracije izbeglih i interno raseljenih lica. Formiranjem Saveta za upravljanjem migracija objedinjeni su svi bitni subjekti u lokalnoj zajednici i stvoreni su neophodni uslovi za konstantno praćenje problema, koordinaciju i realizaciju ciljeva. Lokalna zajednica je do sada kroz različite pristupe i načine, a prevashodno preko Službe povereništva za izbegla i raseljena lica, učestvovala u realizaciji mnogobrojnih aktivnosti i projekata u cilju podrške izbeglim i interno raseljenim licima. Sve te aktivnosti i projekti (izgradnja stanova, školovanje, socijalna zaštita, pravna pomoć i dr.) su vodile i treba i dalje da vode ka većoj, sve do potpune integracije izbeglih i interno raseljenih lica u lokalnu i širu zajednicu. Opština Aleksinac je usvojila Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji u opštini Aleksinac. Strateški okvir ovog plana je određen u strateškim dokumentima pre svega u Nacionalnoj strategiji za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica kao i u Strateškom planu za ekonomski razvoj opštine Aleksinac kao i Strateškom planu za za razvoj socijalne zaštite opštine Aleksinac.

ç