Izaberi jezik:

Goran N. Bošković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

PERIODIKA

KORUPCIJA U JAVNOJ UPRAVI REPUBLIKE SRBIJE - SPECIFIČNOSTI I INSTITUCIONALNI MEHANIZMI ZA SPREČAVANJE

U radu se najpre pretežno sintetički određuju pojam i specifičnosti korupcije u javnoj upravi. Potom se, u skladu sa aktuelnom strategijom i stanjem u Srbiji analiziraju institucionalni mehanizmi sprečavanja (i suzbijanja) korupcije. Teza je autora da se jedino jakim političkim institucijama i snažnim administrativnim institucionalnim mehanizmima korupcija može držati pod kontrolom. U Republici Srbiji postoje institucionalni mehanizmi za borbu protiv korupcije, međutim njihova delotvornost nije na zavidnom nivou. Razlog tome je delimično normativne prirode (problemi sa primenom novijih „antikorup-cijskih“ zakona, nedostatak autoritativnih ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije, i dr.), a u većoj meri to je, u načelu, nedostatak impulsa političke vlasti. Moguće rešenje je u permanentnom osnaživanju državnih institucionalnih mehanizama za suprotstavljanje korupciji, kao i efektivnom oživotvorenju antikorupcijskih strategija koje upućuju na odgovarajući zakonski okvir i naoptimalnije modele mera za sprečavanje korupcije. Konačno, u radu se daju i konkretni predlozi za jačanje institucionalnih kapaciteta za suprotstavljanje korupciji.

PERIODIKA

PRAVNO-POLITIČKI ASPEKTI ODUZIMANJA IMOVINE STEČENE KRIMINALOM U REPUBLICI SRBIJI

Posledice koje sobom nosi organizovani kriminal, ne proizlaze samo iz konkretnih kriminalnih radnji, već su one dalekosežne i ogledaju se u mogućnosti njegovog uticaja na donošenje državnih odluka u sferi ekonomije ili politike, pa čak i na međunarodne odnose u celini. Teza je autora da je sticanje finansijske koristi jedan od osnovnih motiva za vršenje teških krivičnih dela, a da nelegalno stečena sredstva služe za finansiranje novih kriminalnih aktivnosti, ili se peru u cilju infiltracije u legalne ekonomske tokove, čime se ostvaruje ne samo ekonomska, već najčešće i politička moć organizovanih kriminalnih grupa. U tom kontekstu, autori posebno apostrofiraju neophodnost oduzimanja imovine stečene kriminalom, kao mere sui generis, koja je moćno sredstvo slabljenja finansijske baze kriminalnih struktura, kojom se onemogućava njihovo aktivno delovanje i strateški ruše ekonomske poluge moći organizovanog kriminala. Konačno, u radu se daju i konkretni predlozi za jačanje institucionalnih kapaciteta u borbi protiv organizovanog kriminala i povećanje nivoa efikasnosti sistema oduzimanja imovine stečene kriminalom.

ç