Izaberi jezik:

Filip Bojić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

PRAVCI REFORME SISTEMA INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI

Obezbeđivanje i zaštita osoba kod kojih je nastupio socijalni rizik invalidnosti predstavlja jedan od osnovnih postulata savremenih sistema socijalne sigurnosti. U kontekstu izražene potrebe socijalno odgovornog pristupa države, ovu ideju je potrebno analizirati sa pravno doktrinarno, socijalno ekonomski održivog i politički opravdanog diskursa. Društvena odgovornost je esencijalni segment zakonodavčeve uloge u državno-političkim strukturama, tako da ovaj zadatak, tim pre, predstavlja socijalni okvir u kojem se ostvaruju zadaci koje pred sebe postavlja pravna država i savremeno društvo u celini. Novine i neophodne reforme sistema invalidskog osiguranja biće analizirane u okviru rada sa ciljem da se izgradi pravičan model, koji bi počivao na osnovnim idejama i načelima socijalnog prava, a istovremeno obezbedio nesmetano funkcionisanje i održivost penzijskog sistema koji je poslednjih decenija, posebno u zemljama koje prolaze kroz proces tranzicije, u konstantom deficitu i zahteva kontinuiranu pomoć iz državnog budžeta.

ç