Dragana Lj. Mitrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centra za balkanske studije, Niš

PERIODIKA

ZNAČAJ STUDIJA DIJASPORE Sa posebnim osvrtom na dosadašnja istraživanja srpske dijaspore

U eri globalizacije, intenzivirani su procesi međunarodne prostorne i socijalne mobilnosti, a svet je postao dijasporičan. U 21. veku smo suočeni sa fenomenom ekspanzije globalnih migracija. Na ove izazove, nauka i istraživači u savremenosti odgovaraju pojavom sve većeg broja projektnih istraživanja i publikacija o ovom megafenomenu. U prilogu se, naupre, ukazuje na pokušaje transdisciplinarnog zasnivanja novog polja naučnih istraživanja u liku naučne i akademske discipline pod nazivom „studije dijaspore“ i njen značaj za unapređenje saznanja i obrazovanje kulture homo accademicuss-a. Potom se daje pregled dosadašnjih istraživanja srpske dijaspore, sa posebnim fokusom na istraživanje najnovije kolonije srpske intelektualne dijaspore koja postaje sve brojnija i raznovrsnija u savremenom svetu.

ç