Đorđe Marković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

O NADLEŽNOSTI ZA DONOŠENJE MERA TOKOM VANREDNOG STANJA – POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE

Tokom prošlogodišnjeg vanrednog stanja, zbog nemogućnosti da se Narodna skupština sastane, Vlada Republike Srbije je uz supotpis predsednika Republike, donela Uredbu kojom je trebalo da propiše mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava kako bi se što efikasnije izašlo na kraj sa epidemijom virusa korona. Nekoliko dana kasnije ministar unutrašnjih poslova je doneo Naredbu na osnovu ovlašćenja sadržanih u uredbi. U oktobru 2020. godine, Ustavni sud Srbije je cenio ustavnost pomenute Uredbe. Predmet ovog rada predstavlja tumačenje ustavnih odredbi koje se tiču propisivanja mera kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava tokom vanrednog stanja, kao i ocena aktivnosti i pravnih stavova Vlade, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ustavnog suda. Cilj rad je da ukažemo na nedoumice koje postoje u našem pravnom sistemu u ovoj materiji, i predložimo drugačiji pristup od onoga koji su ponudili najviši državni organi, kako bi se u nekoj budućoj situaciji postupalo u skladu sa ustavotvorčevom voljom i eventualno popunile postojeće pravne praznine i otklonile nedorečenosti. U radu je pored pozitivnopravnog korišćen i uporedno-pravni metod, analizirane su dve odluke Ustavnog suda, upotrebljena je savremena literatura iz navedene oblasti, ali su konsultovani i klasični pravni i politikološki tekstovi. Sažeto, glavni zaključak rada je da su Vlada i predsednik Republike postupili suprotno izričitoj ustavnoj normi, a da je Ustavni sud propustio da takav akt sankcioniše.

PERIODIKA

NEZAVISNOST SUDSTVA U REPUBLICI SRBIJI – PREDLOZI ZA PROMENU USTAVNOG OKVIRA ZA IZBOR SUDIJA I PRESTANAK SUDIJSKE FUNKCIJE

Nezavisno sudstvo predstavlja jedan od ključnih elemenata savremene demokratske i pravne države. Bez njega nema ni ekonomskog, ni političkog ni svekolikog društvenog razvoja. Od uvođenja višestrančja i donošenja Ustava od 1990. godine, naša država i društvo prošli su kroz mnoge turbulentne faze. Ovih naglih, i često negativnih promena, nije bilo pošteđeno ni sudstvo. Formalno i suštinsko odvajanje sudske vlasti od prekomernog uticaja zakonodavne, a pre svega izvršne vlasti, neprestano traje. Ni danas, 27 godina posle, sudska vlast u Republici Srbiji ne poseduje onaj stepen nezavisnosti u svom delovanju, koji je neophodan da bi se srpska država u potpunosti nazvala demokratskom i pravnom. U radu će upravo biti reči koje bi korake ka popravljanju ustavnog okvira, budući ustavotvorac morao da preduzme, kako bi bili ispunjeni svi preduslovi da sudstvo konačno postane nezavisno.

ç