Изабери језик:

Де­јан Ко­стић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Вла­да Ре­пу­бли­ке Ср­би­је – Слу­жба за упра­вља­ње ка­дро­ви­ма, Ви­со­ка шко­ла за пред­у­зет­ни­штво