Darko Gavrilović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Faculty of Science, University of Novi Sad

PERIODIKA

ODNOS JUGOSLOVENSTVA I SRPSTVA: IDEOLOŠKA MATRICA SVETOZARA PRIBIĆEVIĆA U VREME PRVOG SVETSKOG RATA

U radu se istražuje politička aktivnost istaknutog srpskog političara iz Hrvatske, Svetozara Pribićevića u vreme Prvog svetskog rata. Cilj rada je analiza njegovih političkih aktivnosti koje su se kretale u tri pravca: napori da se održe dobri srpsko-hrvatski politički odnosi u Hrvatsko-srpskoj koaliciji i da se ista održi na vlasti, da se zaštiti srpski narod u Hrvatskoj u vreme ratnih dešavanja i da se pristupi stvaranju jugoslovenske zajednice pred sam kraj rata.

 

PERIODIKA

KONSTRUKCIJA MITA O BOSNI I HERCEGOVINI KAO HRVATSKIM ZEMLJAMA DO POLOVINE 20. VEKA

U radu se istražuje politički mitološki konstrukt hrvatskog nacionalizma vezan za Bosnu i Hercegovinu kao hrvatske zemlje. Ovaj konstrukt ću nastojati da dokažem brojnim prime- rima iz političkih obrazaca hrvatskih nacionalistskih vođa i ideologa koji su bili natopljeni mitskim sadržajima vezanim za ovu temu poput „mita o čuvarima kapija civilizacije“, „mita o granici na Drini“ i „mita o Hrvatima kao jedinim stanovnicima Bosne i Hercegovine.“

PERIODIKA

OD MODERNE PARADIGME VOĐSTVA KA POST-MODERNOJ PARADIGMI VOĐSTVA

Rad analizira različite teoretske pristupe fenomenu vođstava. Konstatuje se da moderna paradigma naginje ka tome da vođstvo shvati kao dobar menadžment. Takva konceptualna konstelacija, koja je produkt industrijskog društva, njegove kulture i organizacije, u prvi plan ističe različite stilove i merenje efikasnosti kao kardinalne kvalitete smislenog vođstva. U suprotnosti sa takvom pozicijom, post-moderna paradigma se određuje na više supstantivan način, kao interakcija između vođe i sledbenika, obeležena namerom za menjanjem, i bazirana na etičkim pretpostavkama i ne-prinudnom aktivnom uticaju (persuaziji). Nova paradigma artikuliše i kritičku dimenziju vođstva, njegove komunalne, socijalne i političke aspekte i tretira ga kao način za prevazilaženje problema kolektivnog delovanja.

PERIODIKA

DEKONSTRUKCIJA MITOVA LIBERALIZMA - PRIMER MITA O HRISTU POKRETAČU NAPREDNE EKONOMIJE

U prvom delu rada autor će nastojati da definiše politički mitovi liberalizma kao i ekonomskog liberalizma. Drugi deo biti će posvećen dekonstrukciji pomenutih mitova kao i nameri da se dekonstrukcija potkrepi konkretnim primerima. Kroz čitav rad, a posebno u poslednjem poglavlju, autor će pokazati da mitovi liberalizma su bili snažno vezani za hrišćansko učenje i to ne u nameri da podržavaju hrišćanstvo kao religiju već u nameri da njegovu matricu iskoriste u sopstvene političke svrhe.

PERIODIKA

UTICAJ MASONA NA STVARANJE I POLITIKU SHS

Autor će u radu na osnovu relevantne arhivske građe i do­stupne literature da analizira razvoj slobodnog zidarstva među Srbima i Hrvatima do 1929. godine kao i međuodnos istog sa jačanjem srpsko-hrvatskih političkih veza. Posmatrati će se i pro­blematika stvaranja južnoslovenske države, koncept unutrašnjeg uređenja, njen razvoj i unutrašnji politički sukob te sa pomenutim procesima nastojati da povežu dešavanja među slobodnim zidarima.

PERIODIKA

PERCEPCIJA DRUGOSTI KAO POLITIČKOG NEPRIJATELJA – AMTISEMITIZAM U HRVATSKOJ ŠTAMPI PRVE POLOVINE 20. VEKA

Predmet analize rada je ispitivanje fenomena neprijatelja kod hrvatskih nacionalista u prvoj polovini 20. veka kao jednog od najznačajnijih pitanja za ustaško poimanje konsolidacije hrvatskog identiteta u eksternom i internom funkcionisanju Nezavisne države Hrvatske. Cilj rada je da prikažemo razvoj antisemitizma među hrvatskim političarima od neprijatelja hrvatstva do „smrtnog neprijatelja“ svih Hrvata. Ovaj ideacioni razvoj definiše političko polje u kojem su se dešavala nasilja, masovni progoni i genocid. Na žalost, analiza i zakljuci ne garantuju nestanak antisemitizma u budućnosti na prostoru Hrvatske.

PERIODIKA

Bring Back the State: New Challenges of Stabilization in the Former Yugoslav Territories

This article examines the political context of new challenges in stabilization in the Former Yugoslav Territories same as breaking the veil of secrecy in the Former Yugoslav Territories. While debates over the dissolution of Yugoslavia have extended into the spheres of history, education and public space, this article focuses on the principles of apology, reconciliation, international law and on importance of cover-ups in archives, in our region.

ç