Izaberi jezik:

Danijela M. Lakić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Slobomir P Univerzitet, Republika Srpska

PERIODIKA

NOVA NACIONALNA DRŽAVA NA PROSTORU BIVŠE SFRJ

Predmet ovog rada je koncept nove nacionalne države koji se na Balkanu javio kao posledica raspada SFRJ i sloma komunizma u Istočnoj Evropi. U tekstu se analiziraju uslovi nastanka nove nacionalne države, njene karakteristike i izazovi sa kojima se suočava. Među mnoštvom faktora koji su uzrokovali razvoj novih nacionalnih država, po svom uticaju, izdvajaju se: sukob interesa velikih sila, pad komunizma, kriza federalizma, međunacionalne protivurečnosti, kriza ekonomskog i političkog sistema. Osnovne karakteristike nove nacionalne države su: nacionalizam, nasilje i sakralnost, politička i ekonomska nestabilnost, nepostojanje političke kulture i civilnog društva. Globalizacija je najteži izazov sa kojim se suočava nova nacionalna država. Rat na području bivše Jugoslavije na kraju XX veka i stvaranje novih nacionalnih država pokazali su da je globalizacija, suprotno očekivanjima, izazvala jačanje nacionalizma i nacionalne države.

PERIODIKA

UTICAJ PROMENE TENDENCIJE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA NA POLITIKU PROŠIRENJA

U radu se analizira kako je promena tendencije procesa evropskih integracija, tj. njegov zaokret od ekonomske ka političkoj integraciji, uticala na politiku proširenja Evropske unije. Svaka promena u procesu integracija odražava se i na politiku proširenja, ubrzavajući ili usporavajući njen razvoj i menjajući njen karakter, koji je uvek u skladu sa fokusom procesa evropskih integracija. Prelazak na političku integraciju, nakon kraja hladnog rata, koji je i najavljen osnivanjem Evropske unije, pozitivno se odrazio na razvoj politike proširenja, ali negativno na njen karakter. Ona je tada doživela ubrzan razvoj i proces proširenja je postao prioritet Unije, ali njen karakter više nije u iskonskom duhu procesa evropskih integracija. Ona je od ekonomsko-tržišne politike postala politika geopolitičkih načela i kriterijuma.

ç