Izaberi jezik:

Dalibor Miletić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Megatrend Univerzitet, Beograd.

PERIODIKA

NEOLIBERALIZAM I MONETARIZAM KAO OSNOVA ANTIRAZVOJNE DEFLATORNE MONETARNE POLITIKE

U radu se pre ostalog istražuju danas dominantne u svetu koncepcije o ulozi novca i monetarnih faktora u procesu privrednog rasta, zaposlenosti i stabilnosti privrede. Polazeći od stava da "nije bitno poreklo novca (primarna emisija, depoziti banaka, inostrani novac), već njegova upotreba, usmeravanje, kontrola i efekti koje se po­stižu upotrebom novca", posebno se izučava aktivna uloga novca u privrednom razvoju. Posebno se izučava fenomen i kontroverza u ekonomskoj teoriji da li "ekspanzivna i razvojno usmerena monetarna politika može biti efikasna u pokretanju proizvodnje i oživljavanju ekonomskog rasta, bez pokretanja inflacije. U tom pravcu izučavaju se monetaristička koncepcija, realna ili materijalistička koncepcija monetarne politike i varijanta realnog pristupa. Posebno se izučavaju monetarni impulsi i mehanizam transmisije monetarnog delovanja u privredi u konceptu aktivnog novca. U tome je od posebnog značaja realna i nominalna količina novca u privredi u vođenju monetarne po­litike. Nakon teorijskog dela u nastavku rada se izučava monetarizam, liberalizam i njihov uticaj na nerazvijene privrede u svetu, posebno pod danas dominantnom neoliberalnom paradigmom (koju su prihvatile i ove države). Ovde se istražuje monetarizam, neokejnzijanizam (državni intervencionizam) i neoliberlani sistem, a posebno deflatorna politika i redukcija agregatne tražnje u sklopu politike "restrukturisanja i stabiliazcije nacionalnih privreda, a tako i naše privrede.

PERIODIKA

LIBERALIZAM, KEJNZIJANIZAM I KONFLIKTNI CILJEVI MONETARNE POLITIKE

Uloga novca i monetarne politike u ekonomskim procesima, posebno novca kao aktivnog faktora je jedna od stalnih kontroverzi. Teorijske koncepcije o ulozi monetarnih faktora koje se kreću između monetarizma i kejnzijanizma i dalje su vrlo aktuelne. U radu se istražuju monetarni faktori u procesu privrednog razvoja, a zatim transmisioni mehanizam monetarne politike. Novac kao neutralan i aktivan faktor razvoja, poreklo i neutralizacija inflatornih efekata u korišćenju monetarnog dopinga razvoju i proizvodnji. Pri tome se daje i kritika monetarističkog modela monetarne politike, a zatim pravci, mehanizam i mogućnosti razvojnog delovanja monetarne politike u savremenim privredama. Na kraju se istražuju stabilizacioni i razvojni priorite­ta monetarne politike u svetu i u Srbiji. U završnom delu daje se i kritika restriktivne (stabilizacione) monetarne politike naše centralne banke.

ç