Bojana Sekulić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Učiteljski fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica.

PERIODIKA

Interkulturalno obrazovanje u Srbiji, Regulativni okvir, stanje i mogućnost za razvoj

Prikaz knjige: Danijela S. Perović, Tijana Jokić, Interkulturalno obrazovanje u Srbiji, Regulativni okvir, stanje i mogućnost za razvoj, Centar za obrazovne politike, Beograd, 2016.

PERIODIKA

IDEOLOŠKI CILJEVI I SADRŽAJI U PROGRAMIMA ZA PRVI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

U ovom radu su izloženi rezultati analize ideoloških ciljeva i sadržaja, kao i njihovih međusobnih korelacija u aktuelnim nastavnim programima za prvi ciklus osnovnog obrazovanja u Republici Srbiji. Ovi programi su doneti u procesu društveno-političkih promena započetih oktobra 2000. godine, u kojima je osim smene vladajućih elita i preraspodele političke moći, došlo do promena u društvu i sistemu vrednosti, a potom i do rekonstrukcije srpske državnosti. Sve je to uticalo i na učestale promene u obrazovno vaspitnom sistemu, što se može najpouzdanije zapaziti u programima za prvi ciklus osnovnog obrazovanja gde su nastavni sadržaji o društvenim vrednostima i najzastupljeniji. Zato se ovo istraživanje bavi analizom programa na nivou dokumenta, pa je u njemu primenjen analitičko-deskriptivni metod kako bi se identifikovali i opisali osnovni ideološki ciljevi i sadržaji, a potom i utvrdila njihova međusobna saglasnost i koherentnost sa vladajućom ideološkom koncepcijom. Osnovno polazište u ovim razmatranjima je da su aktuelni nastavni programi za prvi ciklus osnovnog obrazovanja u Srbiji definisani u skladu sa neoliberalnom ideologijom i strategijom razvoja i da je to učinjeno kroz mehanizme selektivnog pristupa kulturnim vrednostima, njihove evaluacije i nametanja drukčijeg pogleda na svet. Ideološki činioci u ovimnastavnim programima se mogu prepoznati kroz ciljeve, zadatke i nastavne sadržaje koji se odnose naročito na: razvoj svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti; razvoj religijske svesti i verske tolerancije; i osposobljavanje za život u demokratski uređenom društvu. Ova pitanja su komplementarno definisana u vidu eksplicitnih ili skrivenih ideoloških sadržaja.

ç