Izaberi jezik:

Bojan Tubić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

PERIODIKA

USTAV REPUBLIKE SRBIJE I LЈUDSKA PRAVA

Rad se bavi analizom odredaba o ljudskim pravima u Ustavu Republike Srbije. Cilj je da se prikaže kako je ova materija regulisana u Ustavu, kao i kakve su posledice ovakvog njihovog regulisanja, sa aspekta primene. Takođe, posebna pažnja posvećena je ograničenjima pojedinih ljudskih prava, kao i mehanizmima za njihovo sprovođenje. Zaštita ljudskih prava predviđenih ustavom omogućena je, pre svega, uvođenjem instituta ustavne žalbe, kojom se od Ustavnog suda traži zaštita zbog povređenog ljudskog prava. Praksa međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava, a pre svega Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava je značajna za tumačenje odredaba o ljudskim pravima.Sudovi u Republici Srbiji treba da uzmu u obzir i ovu praksu, a to je potvrđeno i u procesnom zakonodavstvu Srbije, kod upotrebe pojedinih vanrednih pravnih lekova. Ustav Republike Srbije je usvojio međunarodne standarde zaštite ljudskih prava, a u pojedinim aspektima pruža i širu zaštitu.

ç