Bojan Todosijević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut društvenih nauka, Beograd.

PERIODIKA

POLITIČKA KULTURA U DRUŠTVENIM NAUKAMA

Zoran Pavlović, „Ogledi o političkoj kulturi“, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2017, 153 str.

PERIODIKA

IDEOLOGIJA I POLITIKA: ZNAČAJ RAZLIKA U NIVOU OBRAZOVANJA ZA POLITIČKE PODELE U SRBIJI I CRNOJ GORI

U literaturi se već nekoliko decenija govori o opadanju značaja društvenih rascepa za političko ponašanje, dok vrednosne i/ ili kulturološke podele sve više dobijaju na političkom značaju. Prema nekim koncepcijama u osnovi ideološko-vrednosnih podela, poput distinkcije autoritarno-libertarijansko, leže razlike u obrazovnom nivou. Potvrda ovakvih teza ustav­nom dolazi iz zapadno-evropskih zemalja, gde je veza obrazovanja i klasnog statusa drugačija nego u bivšim komunističkim društvima. Predmet ovog rada jeste značaj obrazovnog nivoa kao determinante izborne odluke, kao i povezanost nivoa obrazovanja sa autoritarno-libertarijanskim stavovima u Srbiji i Crnoj Gori. Empirijsku osnovu rada čini serija istraživanja javnog mnenja koja su u Srbiji sprovođena u periodu 1990-2012. godine (ukupno 9 studija), odnosno od 2005. do 2015. godine u Crnoj Gori (11 studija). Rezultati analize ukazuju na to da među pristalicama različitih političkih partija kako u Srbiji tako i u Crnoj Gori postoje značajne razlike u obrazovnom nivou. U oba slučaja su, takođe, registrovane značajne povezanosti između nivoa obrazovanja i autoritarno-libertarijanskih stavova koja značajno razlikuju pristalice političkih partija. Međutim, razlike u obrazovanju se u Srbiji jasnije povezuju za dominantni vrednosno-kulturološki rascep, dok je u Crnoj Go­ri obrazovanje mnogo manje relevantno, uz tendenciju opadanja sa vremenom. U završnom delu rezultati su diskutovani u kon­tekstu opštijeg teorijskog problema, ali i iz perspektive potpunijeg razumevanja političkih podela u Crnoj Gori i Srbiji.

PERIODIKA

The Social Choice Theory: Can it be Considered a Complete Political Theory?

Social choice theory (SCT) deals with the aggregation of individual preferences in order to arrive at social preference orders, i.e. at the 'general will'. The present paper examines whether SCT could be regarded as a complete political theory. SCT is evaluated against seven criteria, proposed by Martha Nussbaum, that a political theory needs to fulfill in order to be regarded a complete political theory. These criteria are: understanding of material need; procedural justice; liberty and its worth; racial, ethnic and religious differences; gender and family; international relations; and moral psychology. The analysis showed that SCT is strong at problems of procedural justification, distributive justice and some problems of ethics. It is weaker on the issues of moral psychology, and justice between nations. It is neglectful concerning the issues of racial, ethnic and religious inequality, and issues of gender and family. The paper concludes that the SCT can have an important place within more comprehensive political theories, but cannot claim itself to be a complete political theory.

PERIODIKA

DRUŠTVO I KULTURA U SOCIJALNOJ TEORIJI

Prikaz knjige: Ljubomir Hristić, Politics of Culture and the Modernity: Society and change, Institut društvenih nauka, Beograd, 2015, str. 91.

ç