Izaberi jezik:

Bojan Ševo

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Beograd.

PERIODIKA

IZBORI I IZBORNI SISTEM

Politika, politički proces i političke aktivno­sti su opšti i posebni realiteti i modeli, na osno­vu kojih se izvode i posebni i pojedinačni modeli izbora i izbornog sistema u zavisnosti od političkog uređenja države, zajednice, u određenom vremenu i na određenom prostoru. Modeli i realiteti politike i političkih procesa, kao i izbora i izbornih sistema, obuhvataju statičke i dinamičke činioce tih pojava i procesa i oni se istražuju po modelu tipskog pred­meta procesa naučnog istraživanja i po tipskom modelu predmeta istraživanja u političkim naukama.

ç