Изабери језик:

Бабић Лазар

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет Универзитет у Београду

периодика

РЕФЕРЕНДУМ – ЗНАЧАЈ, ВРЕДНОСТ И ВРСТЕ

Аутор у чланку приказује развој институције референдума као корективног фактора посредничке демократије, те указује на његов значај у умањивању посредности као највеће замерке представничке демократије. Даље указује се на корене институције референдума и приказује пример Швајцарске као државе која се сматра колевком референдума. Аутор критички приступа институцији референдума, те приказује битне предуслове за реализовање референдумског одлучивања. Посебна пажња посвећена је формулисању референдумског питања. Такође, аутор анализира значај институције референдума као начина да се најважније политичке одлуке доносе од стране оних који су носиоци суверености, односно од народа. У другом делу рада износи се став да је за вредност референдума и његову успешност од круцијалне важности каква ће бити подршка грађана за доношење одређене одлуке. Легитимитет донете одлуке мора бити несумњив и неупитан. У зависности од тога каква се одлука доноси, каква је правна природа донете одлуке, када се референдум расписује, на ком простору или каква је обавезност спровођења референдума, приказане су броје врсте референдумског изјашњавања, те су анализиране специфичности сваке од њих.

периодика

ЗАШТИТА СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА ПУТЕМ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ

У овом раду аутори анализирају кључне аспекте уставне жалбе као средства за заштиту социјалних права. Први део рада је посвећен објашњењу појма социјалних права и међународним инструмената којима се предвиђају људска права, као и основним начелима у Уставу Републике Србије која се односе на социјална права. Други део рада је посвећен дефинисању института уставне жалбе, циљевима и њеним дометима. У домаћем правном систему, уставна жалба представља последње правно средство које се може користити за заштиту повређених права и слобода. Аутори анализирају одређене недовољно прецизиране аспекте института уставне жалбе и указују на неопходност ужег одређења основа за подношење уставне жалбе, едуковања стручне и лаичке јавност како би се уставна жалба заиста и користила као правно средство ultima ratio.