Izaberi jezik:

Anastasija Vladimirovna Mitrofanova

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar evroatlantskih istraživanja, Diplomatska akademija MID Rusije.

PERIODIKA

INTEGRACIJA PRAVOSLAVNOG SVETA

Na osnovi integracionih procesa koji se dešavaju u islamskom svetu (mada se tamo, svakako, odvijaju i dezintegracioni procesi), neobično deluje slabost ili čak potpuno odsustvo pokušaja integracije pravoslavnog sveta. Sam se taj termin nalazi pod sumnjom, jer nijedna zemlja sveta (osim Grčke, gde je pravoslavlje državna religija) ne može s formalnog gledišta da se smatra “pravoslavnom”. Pristalice postojanja pravoslavne civilizacije često se pozivaju na S. Hantingtona, koji je “pravoslavnu civilizaciju” definisao kao jednu od svetskih civilizacija. Američki islamista B. Tibi se slaže sa gledištem Han­tingtona i piše da se “istočno nereformisano hrišćanstvo sprema stati nasuprot i islama i Zapada” a dokaz svoje pozicije vidi u podršci bosanskim Srbima od strane Grčke i “pravoslavne slovenske civilizacije”. To stanovište se raširilo u krugovima novinara, koji ističu postojanje pravoslavnog sveta kao bitno mesto, ako bi taj svet zaista nastupao na međunarodnoj areni kao jedinstven front. No, da bi to bilo realnost, potrebno je pokrenuti integraciju pravoslavnog sveta.

PERIODIKA

KRIZA NACIONALNE DRŽAVE U EPOHI ELOBALIZACIJE

Ovaj rad se bavi problemom krize nacionalne države u vremenu globalizacije. Suočena sa procesom globalizacije nacionalna država se našla suočena sa mnogobrojnim izazovima. U tom smislu struktura ovog rada je podeljena na tri dela. U prvom delu se analizira uticaj globalizacije ekonomije na dezintegraciju nacionalne države. U drugom delu se daje pregled najvažnijih mehanizama dezintegracije suverenih država. I na kraju se razmatraju alternative globalizacije, kao i budućnost države u savremenom društvu.

ç